Начало2024-02-19T12:57:01+02:00

Новини

2607, 2023

Покана за провеждане на заседание до членовете на Общо събрание на Сдружение МИГ Самоков

26.07.2023|

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ“

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ „МИГ САМОКОВ“, на основание чл. 29, ал.1 от устава на Сдружението , свиква Общо събрание на 11.08.2023 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 29, ал. 1 от Устава на Сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на Управителния съвет на МИГ по протокол от 25.07. 2023 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на Колективния върховен орган /КВО/ на СНЦ „Местна инициативна група Самоков”
  2. Представяне на информация за промени в състава на КВО на МИГ Самоков.
  3. Приемане на промяна в бюджет на МИГ Самоков за 2023 г.
  4. Представяне на информация за процеса на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие, в рамките на проект „Подготовка на СНЦ „Самоков“ за програмен период 2023 – 2027 година“, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
  5. Разни
    При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ Самоков (в Туристическия информационен център).

 

2107, 2023

ВЪПРОСНИК ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „САМОКОВ“ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ.

21.07.2023|

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ,
Уважаеми госпожи и господа,
Сдружение „Местна инициативна група Самоков“ разработва Стратегия за Водено от общността местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г., на територията на община Самоков.
Консултирането с местната общност в процеса на разработване на стратегията, както и проучването на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, са от ключово значение при прилагането на подхода за ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Характерно за подхода е планиране на местното развитие „отдолу-нагоре”, при което местните хора поемат инициативата и управлението и съвместно определят потребностите и потенциала за развитие на територията си, чрез разработване и изпълнение на стратегия за интегрирано местно развитие.
Във връзка с това, Ви каним да се включите в анкетно проучване на потребностите и потенциала на територията на МИГ Самоков, с цел отчитане на мнението на заинтересованите страни и участие в процеса на планиране, като гаранция, че Стратегията ще отговаря на потребностите, очакванията и намеренията на представителите на местната общност и ще отрази тяхното виждане за развитие на територията.
Активното включване и участие в процеса на проучване и планиране е от ключово значение при структуриране на приоритетите, целите, мерките и критериите за подбор на проекти, които ще бъдат включени в новата Стратегия за ВОМР.

Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е важно!
С уважение,
Екипът на Сдружение „МИГ Самоков“
Анкетното проучване се провежда в рамките на Административен договор №РД 50-37/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

КЪМ АНКЕТАТА:

107, 2023

Покана за информационна среща, свързана с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

01.07.2023|

Уважаеми жители на село Алино,

уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА,

свързана с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА:

ДАТА : 13.07.2023 г. от 09.00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Клуб на пенсионера- с. Алино

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top