Начало2024-02-19T12:57:01+02:00

Новини

801, 2024

Покана до членовете на Общо събрание на Сдружение МИГ Самоков за провеждане на заседание

08.01.2024|

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,     

НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 23.01.2024 г.  от 16.00 часа  в  Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване и приемане на членове на Общото събрание и Управителен съвет на СНЦ „МИГ Самоков“. Промяна на представляващият Община Самоков в състава на Общото събрание и Управителен съвет на СНЦ „МИГ Самоков“, съгласно Решение от 21.12.2023г. на Общински съвет  Самоков.
 2. Приемане на доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2023 г.
 3. Приемане на годишни финансови отчети за 2023 г.
 4. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2024 г.
 5. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2024 г.
 6. Определяне на членски внос за членовете на Общото събрание за 2024 година.
 7. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

 

 

2012, 2023

СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ проведе информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от Стратегия за водено от общностите местно развитие

20.12.2023|

На 20.12.2023 г. Сдружение с нестопанска цел /СВОМР/ на МИГ Самоков. На срещата присъстваха представители на публичния сектор, бизнеса и нестопанския сектор. Изпълнителният директор на МИГ Самоков г-жа Катя Симеонова запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към мерките от стратегията за ВОМР. Представени бяха мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ и мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” . Присъстващите се запознаха с условията за кандидатстване и допустимите дейности по мерките. (още…)

612, 2023

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ /СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ/, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”

06.12.2023|

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ има удоволствието да Ви покани да участвате в:

 • 1. Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Самоков за периода 2014 – 2020 г.
  Срещите ще се проведат при следния график:
  20 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34 /заседателна зала на Община Самоков/ – Информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР гр. Самоков.
  22 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34 /заседателна зала на Община Самоков/ – Информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР гр. Самоков.
 • 2. Еднодневни обучения за отчитане, управление и мониторинг на проекти и представяне на информация за реализирани и в процес на реализация проекти на територията на МИГ Самоков. На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно управление, отчитане и мониторинг на проекти, както и информация за реализирани проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Самоков.
  Обученията ще се проведат при следния график:
  28 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34, Туристически информационен център – обучение на тема „Управление на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Самоков;
  29 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34, Туристически информационен център – обучение на тема „Отчитане и мониторинг на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Самоков;

Дейностите са в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-30/18.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.
За повече информация, моля да се обърнете към офиса на Местна инициативна група Самоков:
гр. Самоков, ул. Македония №34 или на e-mail:mig_samokov@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ!

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top