Начало2023-09-20T16:43:46+03:00

Новини

1605, 2023

Покана за информационни срещи, свързани с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

16.05.2023|

Уважаеми съграждани и жители на община Самоков, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ,

свързани с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

26.05.2023 г.,10,00 ч., с. Говедарци, Народно читалище „Христо Ботев-1928“ ;

30.05.2023 г., 10.00 ч., с. Широки дол, Народно читалище „ВИДЕЛИНА-1932“

 

1205, 2023

АНКЕТА

12.05.2023|

Уважаеми дами и господа от територията на Община Самоков,

Настоящата анкетна карта е разработена за целите на проучване на мнението и нагласите на населението от територията на МИГ относно прилагането на стратегията за Водено от общностите местно развитие (2014 – 2020 г.) и постигнатите резултати.
Анкетата е анонимна и доброволна, като е съобразена с хоризонталните принципи на Европейски съюз за равенство, прозрачност, безпристрастност и липса на дискриминация.
Предоставената информация ще бъде използвана единствено за нуждите на настоящото проучване и за целите на изготвяне на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г.

 Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас!

към анкетата

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top