Начало2024-02-19T12:57:01+02:00

Новини

1903, 2024

Обществено обсъждане на ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор BG06RDNP001-19.826 – МИГ САМОКОВ Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на проектни предложения

19.03.2024|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.826 – МИГ САМОКОВ мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 19.03.2024 г. до 26.03.2024 г. 23:59 ч.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 07.05.2024 г.

В срок до 26.03.2024 г. 23:59  часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG06RDNP001-19.826 – МИГ САМОКОВ – за обществено обсъждане
1903, 2024

Обществено обсъждане на ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.713 – МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

19.03.2024|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.713 – МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 19.03.2024 г. до 26.03.2024 г. 23:59 ч.

В срок до 26.03.2024 г. 23:59  часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG06RDNP001-19.713 – МИГ САМОКОВ – за обществено обсъждане
801, 2024

Покана до членовете на Общо събрание на Сдружение МИГ Самоков за провеждане на заседание

08.01.2024|

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,     

НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 23.01.2024 г.  от 16.00 часа  в  Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване и приемане на членове на Общото събрание и Управителен съвет на СНЦ „МИГ Самоков“. Промяна на представляващият Община Самоков в състава на Общото събрание и Управителен съвет на СНЦ „МИГ Самоков“, съгласно Решение от 21.12.2023г. на Общински съвет  Самоков.
  2. Приемане на доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2023 г.
  3. Приемане на годишни финансови отчети за 2023 г.
  4. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2024 г.
  5. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2024 г.
  6. Определяне на членски внос за членовете на Общото събрание за 2024 година.
  7. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

 

 

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top