Начало2024-02-19T12:57:01+02:00

Новини

3003, 2023

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

30.03.2023|

На основание Решение на Управителния съвет от 28.02.2023 г. и чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ
СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с няколко срока за кандидатстване
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ САМОКОВ, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.
Допустими кандидати:
• Община Самоков – за всички допустими дейности;
• Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
• Читалища – за дейности, свързани с културния живот. (още…)

2003, 2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г. в гр. Костенец

20.03.2023|

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г.
Дата: 23 март 2023 г. (четвъртък)
Начален час: 09:30 ч.
Краен час: 15:30 ч.
Място на провеждане: Читалище „Прогрес 1907“ – гр. Костенец-2030, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Долна баня) (още…)

1403, 2023

МИГ Самоков подписа административен договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

14.03.2023|

Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Самоков”, Владимир Георгиев подписа Административен договор №РД 50-37/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Проектното предложение с наименование „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ е на стойност 48 870,04 лв. безвъзмездна финансова помощ и ще се изпълнява за срок от шест месеца. В изпълнение на договора ще се осъществят следните дейности:
• Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ чрез информационни събития / информационни и работни срещи, еднодневна информационна конференция/
• Обучения;
• Проучване и анализ на територията на МИГ Самоков ;
• Изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР);
• Координация и администрация на проекта.

Целта на проекта по подмярка 19.1 е да бъде постигната висока обществена активност на местно ниво и разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие , за изпълнението на която МИГ Самоков да кандидатства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014 – 2020“.
Чрез планираните събития се цели включването на максимално голям брой заинтересовани страни в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков за програмен период 2023-2027‬ г.

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top