About Николай Манев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Николай Манев has created 6 blog entries.
8 02, 2019

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение МИГ САМОКОВ

2019-02-22T08:58:11+02:0008.02.2019|

Управителният съвет на сдружение МИГ САМОКОВ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 26 февруари 2019 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад за 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
3. Определяне на приоритетни критерии по мерките от Стратегията.
4. Разни
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

4 01, 2019

Одобрени проекти по мярка 4.2

2019-01-04T11:26:36+02:0004.01.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 4.2. Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри списък, включващ две проектни предложения на обща стойност 205 991 лева.

Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“. С одобрените кандидати фондът ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Втори прием по същата мярка 4.2. за остатъчния бюджет ще бъде обявен през месец август 2019 г.

19 12, 2018

Открит е прием на проекти по Мярка 4.1 за земеделци

2018-12-21T13:10:59+02:0019.12.2018|

От 19 декември 2018 г. до 19 февруари 2019 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на земеделски производители от община Самоков и работещи на територията на общината, за модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране на реколтата от земеделската продукция, обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и преработка на произведената земеделска продукция, подобряване на условията за труд, ветеринарното обслужване, хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните ферми, подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за производство на пчелен мед.
По приема ще могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро;

Размерът на инвестициите по проекта може да бъде от 8 хил. лв. до 160 хил. лв. , като предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в  размер на 50% от направените инвестиционни разходи и може да достигне 60% за млади земеделски стопани, за колективни инвестиции или за биологично земеделие.

Повече информация ще намерите в „Открити процедури“

20 09, 2018

Инфо среща в село Широки дол

2018-12-20T19:52:43+02:0020.09.2018|Tags: |

На 19 септември се проведе информационна среща в читалището на с. Широки дол за запознаване на хората с възможностите да кандидатсват с проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

Обсъдени бяха възможностите за подпомагане по предстоящите за отваряне мерки от Програмата за развитие на селските райони и по ОП „Развитие на човешките ресурси. Поставиха се въпроси за съдействие на МИГ-а по подобряване на инфраструктурата в селото и в частност тротоарите и камбанарията.

Go to Top