Процедура BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

В резюме:

От: 16.04.2020 година до 30.06.2020 година Сдружение МИГ Самоков ще приема проекти за изграждане и подобряване на инфраструктура за отдих и туризъм за публично ползване, на територията на община Самоков.

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100 %.
Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

На основание Решение на Управителния съвет от 15.04.2020 г. и на чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ

СДРУЖЕНИЕ МИГ САМОКОВ

обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” – втора покана

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Подкрепа за изграждане и подобряване на инфраструктура за отдих и туризъм за публично ползване.
Допустими кандидати:
• Община Самоков – за всички допустими дейности;
• Юридически лица с нестопанска цел.

Допустими дейности:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи:
1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“. Като разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Период за прием:
Начален срок: 16.04.2020 година Краен срок: 30.06.2020 година, 17:30 часа

Бюджет по мярката: 490 000 лв.
Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект е:
– за общини – 300 000 лв
– за ЮЛНЦ – 195 000 лв
Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:
Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100 %.
Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.
Максималният общ размер на финансовата помощ, получена по мярката за един кандидат ЮЛНЦ за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР, не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.

 

Критерии за избор на проекти точки
1.  Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие

до 100 души – 5 точки

от 101 до 200 души –  10 точки

от 201 до 500 души – 20 точки

от 501 до 1000 души – 30 точки

от 1001 до 2000 души – 40 точки

над 2000 души – 50 точки

50
2.  Проекти, допринасящи за интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ 15
3.  Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма, приета от Общински съвет 15
4.  Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

10
5.  Проектът предвижда възможности за използване на инфраструктурата от лица в неравностойно положение / хора с увреждания 10
ОБЩО 100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

Лице за контакт: Катя Симеонова- Изпълнителен директор, тел: 0886504674

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 7.5 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.