Затворена за кандидатстване! За отворената процедура за 2019 – вижте тук.

Процедура BG06RDNP001-19.061 – МИГ САМОКОВ: 

мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

В резюме:

От 23 август до 30 октомври 2018 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти за подобряване на публична инфраструктура на територията на община Самоков. Ще се финансира изграждането, реконструкцията или обновяването на улици и тротоари,  площи за широко обществено ползване, сгради за предоставяне на социални услуги, спортна инфраструктура, училища и детски градини, обекти, свързани с културния живот, общински сгради, в които се предоставят  обществени услуги.

С проекти може да кандидатстват общината, юридически лица с нестопанска цел и читалища.

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

На основание Решение на Управителния съвет от 26.06.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР, сдлужение МИГ САМОКОВ обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.061 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ САМОКОВ, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Допустими кандидати:

 • Община Самоков – за всички допустими дейности;
 • Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища – за дейности, свързани с културния живот.

Допустими дейности:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност с изключение на сгради в рамките на строителните граници на град Самоков;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Допустими разходи:

 1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;

 1. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане – до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
 2. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи – до пазарната им стойност;
 3. Разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.

Период за прием:

Начало: 23.08.2018 година      

Краен срок: 30.10.2018 година, 17:00 часа.

Процедурата е с няколко срока на кандидатстване. При установяване на неусвоен финансов ресурс по мярката след осъществяването на първия прием ще бъде обявен втори прием по настоящата процедура с краен срок 30.07.2019 г.

Бюджет на приема: 980 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 10 000 лв.
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект: – за общини – 390 000 лв; за читалища и ЮЛНЦ – 195 000 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализа разходи-ползи.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

  Критерии за избор на проекти Точки
1. Брой население, което ще се възползва от подобрената инфраструктура

§  до 100 души – 5 точки

§  от 101 до 200 души –  10 точки

§  от 201 до 500 души – 20 точки

§  от 501 до 1000 души – 30 точки

§  от 1001 до 2000 души – 40 точки

§  над 2000 души – 50 точки

до 50
2. Проектът предлага нови възможности за повишаване на качеството на живот в района 15
3. Интервенциите по проекта са за обект на спортна, социална, културна или техническа инфраструктура със съществена обществена значимост за територията 15
4. Дейностите по проекта допринасят за развитие / предоставяне на услуги или изграждане на достъпна инфраструктура за уязвими групи от населението 10
5. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

§  над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

§  над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

до 10
  ОБЩО 100

Лице за контакт:  Николай Манев, тел: 0897353696

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
 • на електронната страница на МИГ САМОКОВ – mig-samokov.eu
 • в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ №34.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.