Процедура BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

В резюме:

От 24 юли до 30 септември 2020 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на Земеделски стопани или микропредприятия /регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите/на територията на община Самоков, за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги), производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, развитие на услуги във всички сектори на икономиката, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и за развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Важно! Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортен комплекс Боровец.

Финансовата помощ е в размер до 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Важно!: Финансовата помощ е в размер до 5% от общите допустими разходи за всички допустими кандидати – за инвестиции в туристически дейности (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

О Б Я В А

На основание Решение на Управителния съвет от 01.06.2020 г. и на чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ

СДРУЖЕНИЕ МИГ САМОКОВ
обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Постигане на устойчиво икономическо развитие и създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез разнообразяване на местната икономика с производства с висока добавена стойност и иновативност.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
1. Земеделски стопани или микропредприятия .
2. Кандидатите по т. 1 трябва да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ Самоков.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности. Допустими са само дейности на територията на МИГ Самоков за:
1. Развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги);
Важно! Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортен комплекс Боровец.
2. Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз;
3. Развитие на услуги във всички сектори на икономиката;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка 1.и 2., например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.* ,**
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
*Разходите по т. „3“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.
**Съгласно Указания за прием на проекти подавани по стратегиите за ВОМР (утвърдени със Заповед №РД 09-828/04.09.2018 г., на Министъра на земеделието, храните и горите), от общите разходи по т.3, разходите, свързани с консултации (разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ:
Първи прием
НАЧАЛЕН СРОК: 24.07.2020г. КРАЕН СРОК: 30.09.2020г. до 17.30ч.

При наличие на остатъчен финансов ресурс по мярката, ще бъде обявен втори прием с краен срок 31.12.2020 г., до 17.30ч.

ОБЩ БЮДЖЕТ ПО МЯРКАТА: 510 000 лв.
Минимален размер на общите допустими разходи за проект е: 15 000 лв.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект е: 390 000 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75% за проект е: 11 250 лв.*
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5% за проект е: 750 лв.**

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 75% за проект е: 292 500 лв.*
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 5% за проект е: 19 500 лв.**

*Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
**Интензитетът на подпомагане по проект на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.
ВАЖНО! Съфинансиране от бенефициента: Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ:

КРИТЕРИЙ

ТОЧКИ
1 Иновативност – въвеждане на нови за територията практики, и/или услуги и/или продукти в предприятието 20
1.1 над 20 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 10 т. 10
1.2 над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 20 т. 20
2. Проекти за производствени дейности 20
3. Кандидатът (собственикът на предприятието) е жена или лице от 18 до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване 10
4. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 10
5. Проектът създава нови работни места 20
5.1 1 работно място 5
5.2 2 до 3 работни места 10
5.3 4 до 6 работни места 15
5.4 над 6 работни места 20
6. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда                 (проектът включва  инвестиции за използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения и др.) 10
6.1 над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 5
6.2 над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда 10
7. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 10
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 100
ВАЖНО: Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 15 точки по критериите за подбор.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
– в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.

НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП ) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg. Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата). Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ Самоков няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ Самоков www.mig-samokov.eu и на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).