Процедура BG06RDNP001-19.070 – МИГ САМОКОВ:

мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

В резюме:

От 23 август до 12 ноември 2018 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на предприятия и земеделски производители,  преработващи земеделски продукти на територията на община Самоков, за модернизиране на физическите активи на предприятията, включващо изграждане, придобиване или модернизиране на сгради и други недвижими активи и закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработката и маркетинга.

Безвъзмездната помощ е в размер на 50% от направени инвестиционни разходи в секторите мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, пчелен мед и пчелни продукти, зърнени, мелничарски и нишестени продукти, технически и медицински култури, включително билки и храни за селскостопански животни (фуражи).

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

На основание Решение на Управителния съвет от 26.06.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР
Сдружение “МИГ САМОКОВ” обявява процедура за прием на проектни предложения
BG06RDNP001-19.070 – МИГ САМОКОВ: мярка 4.2 “ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ”

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от хранително – вкусовата промишленост и създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.

Допустими кандидати:
a) Регистрирани земеделски стопани с минимален СПО на стопанството не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро ;
б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
в) еднолични търговци и юридически лица.

Допустими дейности:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:
1) мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2) плодове и зеленчуци;
3) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
4) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
5) технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
6) готови храни за селскостопански животни (фуражи);

Подкрепата е насочена към:
• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината.

Допустими разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, а;
2. закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция;
5. изграждане/модернизиране, включително оборудване, на лаборатории на територията на предприятието и пряко свързани с нуждите на производствения процес;
6. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на ЕС.
7. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията;
8. закупуване на софтуер;
9. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
10. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи..

Период за прием:

Начало: 23.08.2018 година
Краен срок: 15.10.2018 година, 17:00 часа.
Краен срок: 12.11.2018 година, 17:00 часа.

Управителният съвет на сдружение „МИГ САМОКОВ“ удължи срока за прием на проекти по обявената на 23 август процедура BG06RDNP001-19.070 – МИГ САМОКОВ: мярка 4.2 “ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” до 12 ноември 2018 г., 17:00 ч.

Процедурата е с няколко срока на кандидатстване. При установяване на неусвоен финансов ресурс по мярката след осъществяването на първия прием ще бъде обявен втори прием по настоящата процедура с краен срок 15.10.2019 г.

Бюджет на приема: 410 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 20 000 лв.
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект: – 300 000 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:
До 50% от общия размер на допустимите разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, и до 40% за проекти, представени от големи предприятия.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

 

  Критерии за избор на проекти точки
1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 15
2. Иновативност – въвеждане на нови за територията производства и/или продукти в предприятието:

·     над 20 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 10 т.

·     над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 20 т.

20

 

3. Проектът предвижда минимум 65 % от използваната суровина за преработка да бъде собствена или на организации на производители от територията. 10
4. Проектът създава нови работни места

·         1 работно място – 5 т.

·         2 до 3 работни места – 10 т.

·         4 до 6 работни места – 15 т.

·         над 6 работни места – 20 т.

20
5. Минимум 10% от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
6. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти:

·    от 10% до 30% от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.

·    от 30% до 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.

·    над 50 % – от инвестициите са в посочените сектори – 15 т.

15
7. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

– над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

10
  ОБЩО 100

Лице за контакт:  Николай Манев, тел: 0897353696

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
  • на електронната страница на МИГ САМОКОВmigsamokov.com
  • в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ №34.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 4.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.