Процедура BG06RDNP001-19.189 – МИГ САМОКОВ:

мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

В резюме:

От 19 декември 2018 г. до 19 февруари 2019 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на земеделски производители от община Самоков и работещи на територията на общината, за модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране на реколтата от земеделската продукция, обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и преработка на произведената земеделска продукция, подобряване на условията за труд, ветеринарното обслужване, хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните ферми, подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за производство на пчелен мед.
По приема ще могат да кандидатстват 
регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро;

Размерът на инвестициите по проекта може да бъде от 8 хил. лв. до 160 хил. лв. , като предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в  размер на 50% от направените инвестиционни разходи и може да достигне 60% за млади земеделски стопани, за колективни инвестиции или за биологично земеделие.

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

На основание Решение на Управителния съвет от 14.11.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР
Сдружение “МИГ САМОКОВ” обявява процедура за прием на проектни предложения
BG06RDNP001-19.189 – МИГ САМОКОВ: мярка 4.1 “ Инвестиции в земеделски стопанства”

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност.

Цели се подобряване на цялостната дейност на земеделски стопанства на територията на МИГ САМОКОВ чрез:

 • Модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране на реколтата от земеделската продукция, отглеждана на територията;
 • Обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и преработка на произведената земеделска продукция;
 • Подобряване на условията за труд, ветеринарното обслужване, хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните ферми;
 • Подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за производство на пчелен мед.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:
Земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

 1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 3. ако са юридически лица, трябва да са:
  а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
  б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
  в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Задължително изискване е кандидатът/получателят на финансова помощ да има постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление (за еднолични търговци и юридическите лица) на територията на МИГ САМОКОВ и ода съществява дейностите по проекта на същата територия.

Допустими дейности:

Допустими са само дейности, които водят до подобряване на цялостната работа на земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Инвестициите трябва да са свързани с производството на селскостопански продукти, включени в приложение I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, или памук, с изключение на риба и рибни продукти.

Допустими разходи:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6 от ПРСР;
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения на територията на МИГ Самоков;
8. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
9. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
10. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
11. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
12. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 11.
Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат да превишават:
1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 11;
2. пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 11 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини;

Разходите по т. 12 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.
Разходите за закупуване на земя не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 8 – 11.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 12 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

Период за прием:
Начало: 19.12.2018 година                   Краен срок: 19.02.2019 година, 17:00 часа.
Процедурата е с няколко срока на кандидатстване. При установяване на неусвоен финансов ресурс по мярката след осъществяването на първия прием, ще бъде обявен втори прием по настоящата процедура с краен срок 19.02.2020 г.

Бюджет на приема: 350 000 лв.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 8 000 лв.
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект: – 160 000 лв.
Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10% за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти;
3. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 6 земеделски стопани;
4. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

  Критерии за избор на проекти точки
1. Иновативност – въвеждане на нови за територията практики, и/или услуги и/или продукти в предприятието

 • над 20 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 10 т.
 • над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 20 т.
20
2. Дейностите по проекта са в областта на зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството – сектори говедовъдство, овцевъдство, пчеларство

 • над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.
 • над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 15 т.
 • над 75 % – от инвестициите са в посочените сектори – 20 т.

20

 

3. Дейностите по проекта са в областта на биологичното производство – растениевъдство и/или животновъдство:

 • от 10% до 30% от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.
 • от 30% до 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.
 • над 50 % – от инвестициите са в посочените сектори – 15 т.
15
4. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 15
5. Проектът създава нови работни места:

 • до 2 работни места – 5 т.
 • над 2 работни места – 10 т.
10
6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на стопанството 10
7. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

 • над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.
 • над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.
10
  ОБЩО 100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата му крайна оценка трябва да е равна или по–голяма от 10 точки .

Лице за контакт:  Николай Манев, тел: 0897353696

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
 • на електронната страница на МИГ САМОКОВmig-samokov.com
 • в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ №34.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 4.1 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.