УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 22.12.2020 г. от 16.30 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за допълване на Устава на СНЦ МИГ Самоков.
2. Вземане на решение за кандидатстване на МИГ Самоков с проектно предложение за вътрешнотериториално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
3. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).