Процедура BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков – По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване”

В резюме:

До  18 юни 2021 г., 17.30 ч. МИГ САМОКОВ ще приема проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков – По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване”.

Целта на процедурата подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков – По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване издравеопазване”

Целта на процедурата подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1 Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания;
Примерни дейности – не са изчерпателни:
– Осигуряване на грижа за хора с увреждания или самотно живеещи възрастни хора над 65 годишна възраст за задоволяване на ежедневните им потребности;
– Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или самотно живеещи възрастни хора над 65 годишна възраст при поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битове дейности;
– Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или самотно живеещи възрастни хора над 65 годишна възраст, насочена към социална работа и консултиране във връзка с задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти;
– Дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални и психологически консултации
– и други, според потребностите на лицето.

Дейност 2 Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск ;
Примерни дейности – не са изчерпателни:
– Консултативни услуги за превенция и здравословен живот, достъп до здравни услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално включване, рехабилитация, трудо-терапия, според индивидуалните потребности на лицата;
– и други.
Важно! При кандидатстване по тази дейност да се има предвид, че не трябва да покриват финансираните здравни услуги по НЗОК.

В рамките на тази дейност ще се финансират дейности за осигуряване на социалното включване на уязвимите групи в обществото.

Дейност 3 Местни социални дейности за социално включване.
В рамките на тази дейност ще се финансират дейности за осигуряване на социалното включване на уязвимите групи в обществото.
Примерни дейности са:
– Общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;
– Участие на възрастните хора и лицата с увреждания в клубове, сбирки, събирания на възрастните и др.;
Важно! Тази дейност не може да се изпълнява самостоятелно, а само заедно с някоя от другите допустими дейности по процедурата.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 371 602 лева. Краен срок за кандидатстване: 18.06.2021 г., 17:30 часа.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и https://www.mig-samokov.eu/
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.