Процедура BG05M9OP001-1.088 – МИГ САМОКОВ:

мярка 1.2.1.6 “Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”

В резюме:

От 27 октомври до 26 ноември 2020 г. МИГ САМОКОВ МИГ Самоков, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
Повишаване квалификацията и уменията на работещите на територията на МИГ Самоков чрез възможности за учене през целия живот.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

МИГ Самоков, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
Повишаване квалификацията и уменията на работещите на територията на МИГ Самоков чрез възможности за учене през целия живот.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” на ОП РЧР.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на обучение за придобиване на нова и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица и осигуряване на продължаващо обучение;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
4. Разработване и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;
5. Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на заетите към реалните нужди на пазара на труда на ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии;
6. Въвеждане в предприятието на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 312 928 лева.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 97 790 лева.
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 312 928 лева.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg и на mig_samokov@abv.bg
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26.11.2020 г. 17:30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg