Процедура BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

В резюме:

До 30.03.2021  г., 17:30 часа., МИГ САМОКОВ ще приема проекти за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 101 772 лева.

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ цели създаване на устойчива заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот и бизнес на територията на МИГ Самоков чрез активиране на безработни лица за подобряване на достъпа до заетост, местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила на икономически неактивни и безработни лица в различните възрастови групи и степени на образование.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Дейност 1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
Дейност 2. Предоставяне на обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности;
Дейност 3. Осигуряване на заетост след предоставяне на обучение (субсидирана заетост);
Дейност 4. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
Дейност 5. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда;
Дейност 6. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски, бизнес умения и разработването на бизнес идеи;
Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 101 772 лева.
Краен срок за кандидатстване: 30.03.2021 г., 17:30 часа.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и https://www.mig-samokov.eu/
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.