Фирма „Василев и Тодоров” ООД спечели проект по процедура на МИГ САМОКОВ Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукт. Г-н Владимир Георгиев, в качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ САМОКОВ” и г-н Валери Тодоров управител на фирма „Василев и Тодоров” ООД подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.070-0002-С01 от 09.06.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Проекта с наименование „Модернизиране на съществуваща фабрика за преработка на плодове и зеленчуци” е на обща стойност 299 081,13лв, като размера на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 149 540,56лв.
По проекта е предвидено закупуване на машини с оглед модернизиране на съществуващата фабрика за плодове и зеленчуци, известна като фабрика „Компир”, което се състои от теглилка с захранващ елеватор, подова рама и автоматична електронна машина за притегляне, както и опаковъчна автоматична машина , заедно с конвейерна лента, захранващ лентов транспортьор, елеватор, въртяща се маса, с включен монтаж и пуск на линията.