Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 30.03.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.10.2019 г. процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” по Оперативна програма « Околна среда 2014-2020г.». Краен срок за прием на проектни предложения: 03.08.2020г. 17,00 ч.