На 20.12.2023 г. Сдружение с нестопанска цел /СВОМР/ на МИГ Самоков. На срещата присъстваха представители на публичния сектор, бизнеса и нестопанския сектор. Изпълнителният директор на МИГ Самоков г-жа Катя Симеонова запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към мерките от стратегията за ВОМР. Представени бяха мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ и мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” . Присъстващите се запознаха с условията за кандидатстване и допустимите дейности по мерките.
Събитието е в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-30/18.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“.