В рамките на изпълнение на Проект BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ в периода от 16.09 до 19.09.2019 г., представители на Местна инициативна група – Самоков, включваща членове на екипа, управителния съвет, общото събрание, координатора на проекта експерти посетиха Испания, където участваха в работна среща с представители на „Консорциум Лидер за селско развитие на Камп”.


Проектът се изпълнява съгласно Административен договор №РД50-27/03.07.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 с наименование Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г.
От проведените срещи и разговори с представители на „Консорциум Лидер за селско развитие на Камп” екипа на МИГ Самоков успя да се запознае с приоритетите в стратегията на МИГ „Лидер дел Камп“ от Испания, както и с основните принципи и методи на работа с местното население и бенефициентите. Домакините се постараха да осигурят престоя на тяхна територия изключително ползотворен, като представиха добри практики и положителен опит в областта на преработвателната промишленост, земеделието и туризма.
По време на посещението бяха осъществени следните дейности:
• Посещение на Демонстрационен Център за преработка на земеделски продукти, производство на зехтин, сушени плодове и др. Центърът е собственост на местния Кооператив и съхранява традициите на местните производители в преработката на земеделските продукти. Всички продукти, които се предлагат в търговската част на този център са изцяло биологични и със сертификат за произход.
• Посещение на къща за селски туризъм „Къщата на Панта“, финансирана по програма ЛИДЕР.
• Посещение на хранително – преработвателно предприятие, в което е реализиран проект за наемане на работници с намалена трудоспособност, финансиран по програма ЛИДЕР.
• Посещение на Асоциация за подпомагане на хора с увреждания и осигуряването им на качествени условия за труд и живот. Нагледен пример за трудова заетост на хора в неравностойно положение, с организиране на подходящи работни места в хранително – преработвателно предприятие, цех за производство на части за автомобилостроенето и др. За оборудването и част от СМР са използвани средства от проекти към МИГ „Лидер дел Камп“.
• Работна среща с Директора на МИГ Лидер дел Камп – обсъждане на рамковото споразумение за бъдещо транснационално сътрудничество
• Посещение на кооперация за винопроизводство.
Всички участници в четиридневното посещение в Испания взеха активно участие и допринесоха за успешната реализация на тази първа среща, с която стартираха дейностите за установяване на бъдещо транснационално сътрудничество и постигане основните цели на проекта, включващи предстоящо подписване на споразумение за партньорство и разработване на проект за транснационално сътрудничество между МИГ Самоков и МИГ „Лидер дел Камп“ – Испания.
Подписването на споразумение за партньорство и разработения съвместен проект, ще допринесат за устойчивото развитие на териториите на партниращите си местни инициативни групи.