На основание изпълнение на дейностите по изпълнение на административен договор BG16M1OP002-3.017 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков” ще се проведат поредица от информационни срещи със заинтересовани страни на територията на общината.

На 01.03.2023 год. от 09.30 часа в залата на Младежкият дом в гр. Самоков ще се състои информационна среща със земеделските стопани. По време на срещата ще се представи актуална за земеделските стопани информация, свързана с тяхната дейност на територията на община Самоков, обхвата на мрежата Натура 2000 и защитените видове.