Управителният съвет на сдружение МИГ САМОКОВ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22 май 2018 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред:

1. Информация за споразумението за финансиране изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков.
2. Обсъждане и приемане на промени в Стратегията за ВОМР, наложени от промени в законодателството.
3. Промени в Устава на Сдружението.
4. Решаване на организационни въпроси, произтичащи от промените в Устава.
5. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за 2017 г.
6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а в Туристическия информационен център – при Катерина Поповянска.