Управителният съвет на сдружение МИГ САМОКОВ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 26 февруари 2019 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад за 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
3. Определяне на приоритетни критерии по мерките от Стратегията.
4. Разни
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).