На 27.10.2021 г. в офисът на Местна инициативна група Самоков бе подписан административен договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Тристранният договор бе подписан от управителя на на ф- ма „СКАЙ ПЛАСТ 2000” ООД – Ивана Николова, председателя на Управителния съвет на МИГ Самоков- г-н Владимир Георгиев и зам. Изп. Директор на на ДФЗ –г-жа Боряна Алексова.
Одобреното проектното предложение с наименование „Инвестиции в производствено оборудване за алуминиева и ПВЦ дограма” е на стойност 155 420 лв., от които 116 565 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на проекта е да бъде закупено машинно оборудване за производство на профили от ПВЦ дограма, с което фирма „Скай пласт“ ООД да се наложи като лидер на пазара на територията на община Самоков. Оборудването, което е предвидено за закупуване, е иновативно , както за предприятието, така и за територията на общ. Самоков. Очакваните резултати след изпълнението на инвестицията са фирма „Скай пласт 2000“ ООД да въведе нов, модерен производствен процес, в резултат на което да подобри възможностите за качество на своите продуктите. Предвидените за закупуване машини са енергийно-ефективни, което е предпоставка, освен за опазване компонентите на околната среда, така и намаляване на разходите за единица продукция. Изпълнението на инвестицията ще подпомогне повишаване качеството на продуктите и намаляване на крайната цена за потребителите, което ще ги направи по- достъпни за клиентите и ще е предпоставка за разширяване обема на работа. По този повод, предприятието предвижда разкриване на 4 работни места.