На 25.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.061-0002-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 159 849,43 лв. Договорът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Одобреното проектно предложение на Община Самоков с наименование: „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, община Самоков” е по проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.061 на МИГ Самоков.
Тристранният договор бе подписан от Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, представлявано от г-н Васил Грудев– изп. Директор, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Владимир Георгиев – председател на Управителния съвет на сдружението.
Основните дейности, които ще се реализират по проекта са свързани със ремонт и реконструкция на сградата на културен дом и библиотека в с. Доспей.