На 25.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.061-0003-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 311 724,21 лв. Договорът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Одобреното проектно предложение на Община Самоков с наименование: „Подобряване на културната инфраструктура на читалищата на територията на Община Самоков” е по проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.061 на МИГ Самоков, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Тристранният договор бе подписан от Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, представлявано от г-н Васил Грудев– изп. Директор, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Владимир Георгиев – председател на Управителния съвет на сдружението.
Основните дейности, които ще се реализират по проекта са свързани със закупуване на оборудване и обзавеждане за 18 читалища на територията на Община Самоков:
1. НЧ „Любословие- 2009”- гр. Самоков
2. НЧ „ Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Ярлово
3. НЧ „Пробуда 1920“ – с. Клисура
4. НЧ „ Васил Левски 1940“ – с. Маджаре
5. НЧ „ Надежда 1927“ – с. Рельово
6. НЧ „Васил Левски 1951“ – с. Ново Село
7. НЧ „Христо Ботев 1928“ – с. Говедарци
8. НЧ „Стойне Ангелов 1932“ – с. Бели Искър
9. НЧ „Христо Ботев 1903“ – с. Радуил
10. НЧ „Възраждане-2016”- с. Продановци
11. НЧ „Просвета 1939“ – с. Марица
12. НЧ „Светлина 1940“ – с. Поповяне
13. „Христо Ботев 1926“ – с. Райово
14. „ Свобода 1940“ – с. Мала Църква
15. „Васил Левски 1937“ – с. Алино
16. „Отец Паисий 1910“ – с. Доспей
17. „ Селска пробуда 1904“ – с. Ковачевци
18. „Михайл Дашин -1911”– с. Драгушиново
Читалищата ще бъдат оборудвани според заявените си нужди с компютърна техника- комп. конфигурации, преносими компютри, мултимедии и принтери , озвучителна техника- тонколони, микрофони и отоплителна техника/климатици/. Обзавеждането включва: маси, стелажи, столове и пейки.