На 13.04.2021 г в офисът на МИГ Самоков бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков, от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 201 355,00 лв се отпуска на една от най-големите фирми на територията на община Самоков за „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене и качеството на работните места в СИ Комерсиал 7“ ЕООД.

Чрез реализацията на проекта ще бъдат подобрени знанията и уменията на служителите, за да отговорят в максимална степен на нарастващите и динамично променящи се изисквания на пазара на труда. В условия на икономическа криза и процес на оптимизация на разходите на предприятията, заетите над 54 г. и заетите със средно и по-ниско образование, са сред лицата в най-голям риск от загуба на своето работно място. Предвидените обучения и иновативни, интерактивни методи и подходи за учене гарантират преодоляване на дефицитите и несъответствията и превръщането на качествената подготовка в стимул за професионално израстване. Основните дейности, заложени в проекта, са свързани с предоставянето на обучение за повишаване на професионалната квалификация на заетите във фирмата лица, придобиване на ключови компетентности, осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот и др. Ще бъде разработена и внедрена система за обучение, както и ще бъд е изготвена стратегия за развитие на човешките ресурси.