На 29.03.2021 год. в офисът на сдружение Местна инициативна група Самоков бе подписан тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков. Одобреното проектно предложение с наименование „Преустройство на сгради с идентификатор №15285.7.120 по плана на с. Говедарци с цел обособяването им в Туристически информационен център“ с бенефициент Община Самоков е на стойност 297 603,01 лв., финансиран по ПРСР 2014-2020г.
Одобреното проектно предложение включва дейности за ремонт на сградите в общински имот, бивш музей с площ 130кв.м. ще бъде преустроен като туристически информационен център, втората двуетажна сграда с площ 71 кв.м ще бъде преустроена и оборудвана в сграда за етнографска експозиция, а третата сграда с площ 37 кв.м ще бъде ремонтирана и обособена за обслужваща сграда. . Ще се монтира и устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички за създаване на достъпна среда. Туристически информационен център ще има обособена зала за експониране на местното природно и културно-историческо наследство, като ще популяризира знания, умения и опит сред местното населението, гости и туристите. Туристическият информационен център ще бъде оборудван със съвременна компютърна, аудио и визуална техника.
Тристранният договор бе подписан от г-н Васил Грудев изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие от страна на фонда, г-н Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков подписа договора от страна на бенефициента и в качеството му на председател на управителния съвет на сдружението от страна на Местната инициативна група .
Изпълнението одобреното проектно предложени ще допринесе за развитието на туризма на територията на община Самоков и създаването на инфраструктура за хора с увреждания.