От 19 декември 2018 г. до 19 февруари 2019 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на земеделски производители от община Самоков и работещи на територията на общината, за модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране на реколтата от земеделската продукция, обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и преработка на произведената земеделска продукция, подобряване на условията за труд, ветеринарното обслужване, хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните ферми, подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за производство на пчелен мед.
По приема ще могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро;

Размерът на инвестициите по проекта може да бъде от 8 хил. лв. до 160 хил. лв. , като предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в  размер на 50% от направените инвестиционни разходи и може да достигне 60% за млади земеделски стопани, за колективни инвестиции или за биологично земеделие.

Повече информация ще намерите в „Открити процедури“