На основание Решение на Управителния съвет от 18.05.2022 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
обявява втори прием на проектни предложения по процедура
BG06RDNP001-19.516 – МИГ САМОКОВ мярка 4.2 “ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ”

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от хранително – вкусовата промишленост и създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.
Допустими кандидати:
a) Регистрирани земеделски стопани;
б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
в) еднолични търговци и юридически лица.
Допустими дейности:
Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти:
1) мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2) плодове и зеленчуци;
3) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
4) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
5) технически и медицински култури, включително билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
6) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
Подкрепата е насочена към:
• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• Инвестиции в технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината.
Допустими разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ САМОКОВ;
4. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
5. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
6. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти Съюза – Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане.
7. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
8. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
9. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
10. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 9.
Период за прием:

Начало: 25.05.2022 година Краен срок: 31.08.2022 година, 17:30 часа.

Бюджет на приема: 204 009,44 лв.
Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от микро, малко или средно предприятие е 10 000 лева – при интензитет на помощта 50 %.
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от голямо предприятие е 8 000 лева – при интензитет на помощта 40 %.
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект не може да надвишава 150 000 лева.
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 20 000 лв.
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 300 000 лв.
Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:

До 50% от общия размер на допустимите разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, и до 40% за проекти, представени от големи предприятия.
Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

  Критерии за избор на проекти точки
Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 15
Иновативност – въвеждане на нови за територията производства и/или продукти в предприятието:

над 20 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 10 т.

над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 20 т.

20

 

Проектът предвижда минимум 65 % от използваната суровина за преработка да бъде собствена или на организации на производители от територията. 10
Проектът създава нови работни места

1 работно място – 5 т.

2 до 3 работни места – 10 т.

4 до 6 работни места – 15 т.

над 6 работни места – 20 т.

20
Минимум 10% от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
Проектът включва преработка и производство на биологични продукти:

от 10% до 30% от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.

от 30% до 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.

над 50 % – от инвестициите са в посочените сектори – 15 т.

15
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

– над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

10
  ОБЩО 100

 

Лице за контакт: Катя Симеонова, тел: 0886 504 674
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg,
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ №34.
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 4.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.