На 05.11.2021 г.  Община Самоков подписа  административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  № BG06RDNP001-19.061 „МИГ САМОКОВ  по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Одобреното проектно предложение  с наименование „  Благоустрояване на спортна площадка и стадион в с.Бели Искър и модернизиране на стадион в двора на СУ“Никола Велчев“- гр.Самоков”  е на стойност 131 962,74 лв.

Дейностите по проекта включват:

  1. Ремонт на съществуваща спортна площадка в с. Бели Искър, като се изгради нова такава за три вида спорт / мини-футбол, баскетбол и волейбол/ и се обособят нови места на които да се разположат гимнастически и фитнес уреди. За целта ще се извършат следните строително монтажни работи: ще бъде изградена нова ограда от метална мрежа, ще бъде монтирана входна врата, ще бъде положена изкуствена настилка, ще се доставят и монтират врати за мини футбол, мрежа за волейбол, фитнес и гимнастически уреди. Площадката бе бъде осветена с LED осветителни тела.
  2. Доставка на скамейки, футболни врати, трибуни за зрители и самоходна косачка за стадиона в с. Бели Искър
  3. Доставка на ограждаща терена мрежа, професионални футболни врати, 2 мобилни трибуни за зрители, 2 скамейки за резервни играчи и маркировъчна машина за стадиона в двора на СУ“Никола Велчев“- гр.Самоков