ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

2020-06-04T13:23:49+03:0012.05.2020|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.370  МИГ САМОКОВ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 11.05.2020 г. до 20.05.2020 г. (включително).

В срок до 20.05.2020 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG06RDNP001-19.360 МИГ Самоков – за обществено обсъждане

 

Сподели в социалните мрежи!

Go to Top