На 18.04.2018 г. беше подписано Споразумение за финансиране изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, на Оперативна програма „Околна среда“ и на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общият размер на одобрените  средства за изпълнение на проекти към многофондовата стратегия е в размер на 5 540 982 лв., от които 2 933 3700 лв. са осигурени от  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 1 486 408 лв. от Европейския социален фонд и 1 120 874 лв. от Европейския фонд за социално развитие.

Тези средства ще бъдат вложени за постигане целта на Стратегията: Стимулиране на динамичното местно развитие на територията на МИГ Самоков чрез насърчаване на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи, адекватно на съвременните условия качество на живот, съхранено биоразнообразие и устойчиво използване на ресурсите.

За постигане на тази цел МИГ САМОКОВ ще оказва финансова подкрепа за проекти на местни лица и организации, като обявява приеми по съответни мерки. На заседанието си от 2 май Управителният съвет прие индикативен график за приемите на проектни предложения. През настоящата 2018 г. ще предвижда да бъдат обявявани приеми по следните мерки:

Код Име на мярка Кои може да кандидатсва Лева Период
Мерки, финансирани по Програмата за развитие на селските райони  
4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства Регистрирани земеделски стопани с производствен обем на стопанството мин. 8000 евро 350 000 ноември – декември
4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Земеделски стопани, групи или организации на производители,  ЕТ и юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 410 000 август -октомври
7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура Община Самоков, юридически лица с нестопанска цел – в социалната, спортната и културната сфера, читалища 980 000 август -октомври

 

 

Мерки, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  
1.2.1.6 Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции Община Самоков, работодатели, неправителствени организации, обучителни организации 312 928 ноември – декември
1.3.2.3 По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване Работодатели, сдружения от работодатели, самостоятелно заети лица,  образователни и обучителни организации, НПО 371 602 септември-октомври

Това са половината от мерките от Стратегията на МИГ Самоков. Приеми на проекти по останалите мерки от Стратегията ще бъдат обявени през 2019 г:

  • По Програмата за развитие на селските райони: за неземеделски производства и услуги (подмярка 6.4), в инфраструктура за публично ползване за туризъм и отдих (подмярка 7.5), за лесовъдство и преработка на горски продукти (подмярка 8.5).
  • По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: за осигуряване на достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, както и за приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените.
  • По Оперативна програма Околна среда”: Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове (голям гребенест тритон, строух нощник, голям нощник и дългокрил прилеп) и природни местообитания в защитени зони Витоша, река Палакария, Плана и Верила.

Приемите ще бъдат обявявани в местните вестници и телевизия, в сайта на МИГ и в ИСУН. Всеки прием ще бъде съпроводен с информационна кампания за разясняване на възможностите за кандидатстване, която ще става посредством провеждане на информационни семинари и срещи в Самоков и по селата от общината. Екипът на МИГ Самоков ще бъде на разположение на заинтересованите, които ще могат да получават консултации относно техните проектни идеи в офиса на МИГ-а, който се намира в Туристическия информационен център при Общината.