Адрес на офиса:

п.к. 2000, Самоков, ул. Македония 34
Туристически информационен център в сградата на Община Самоков

Екип

Изпълнителен директор – Валентина Ангелова, тел. 089 989 3063
Експерт СВОМР – Елена Ковачева – Бързанова, тел. 089 431 8187

Електронна поща:
mig_samokov@abv.bg

Работно време
от понеделник до петък /8:00-17:00 ч., обедна почивка: 12:00-13:00 ч.

Приемно време за консултации:
Вторник и четвъртък,
от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Общо събрание

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ е регистрирано сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Общото събрание (ОС) е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички негови членове, като всеки член има право на един глас.

ОС създава, изменя и допълва Устава на Сдружението, избира и освобождава членовете на Управителния съвет (УС), приема годишните отчети и бюджета и изпълнява редица управленски функции определени от Устава. ОС заседава веднъж годишно или по инициатива на една трета от членовете му.

Понастоящем ОС се състои от 52 члена – юридически и физически лица от стопанския, нестопанския и публичния сектори.

Списък на членовете на Общото събрание, актуален към 27.01.2022 година

Устав на МИГ САМОКОВ
Общо събрание – актуален списък към 23.01.2024 г.

Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – СЪСТАВ

Управителният съвет (УС) осигурява изпълнението на решенията на ОС на Сдружението. Той се състои от петима члена на ОС, които представляват трите сектора – стопански, нестопански и публичен. Членовете на УС се избират с мандат от пет години.

Председателят на УС представлява Сдружението пред трети лица, вкючително държавни институтции и международни организации.

По решение на УС, председателят назначава изпълнителен директор, който осигурява изпълнението на решенията на УС.

Членове на УС

  • Ангел Иванов Джоргов, представител на община Самоков, публичен сектор – Председател на УС
  • Йордан Иванов Галев, представител на Спортен клуб „Рилски спортист 2000“, нестопански сектор – Зам.председател на УС
  • Димчо Маринов Маринов, представител на СНЦ „Футболен клуб Рилски спортист – Самоков”, нестопански сектор
  • Ани Георгиева Йовева, представител на ЕТ „АУРА – Ани Йовева“, стопански сектор
  • Никола Стоянов Угринов, представител на ЕТ „Никола Угринов”, стопански сектор

Протоколи от УС