Уважаеми дами и господа от територията на Община Самоков,

Настоящата анкетна карта е разработена за целите на проучване на мнението и нагласите на населението от територията на МИГ относно прилагането на стратегията за Водено от общностите местно развитие (2014 – 2020 г.) и постигнатите резултати.
Анкетата е анонимна и доброволна, като е съобразена с хоризонталните принципи на Европейски съюз за равенство, прозрачност, безпристрастност и липса на дискриминация.
Предоставената информация ще бъде използвана единствено за нуждите на настоящото проучване и за целите на изготвяне на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г.

 Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас!

към анкетата