Начало2023-09-25T14:19:09+03:00

Новини

2202, 2023

ПОКАНА за участие в информационна среща с местното население на община Самоков по изпълнението на СВОМР – МИГ „ Самоков”

22.02.2023|

На основание изпълнение на дейностите по изпълнение на административен договор BG16M1OP002-3.017 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков”, ще се проведат поредица от информационни срещи със заинтересовани страни на територията на общината.

На 06.03.2023 год. от 09.30 часа в залата на Младежкият дом в гр. Самоков ще се състои информационна среща с местното население на общината. По време на срещата ще се представи актуална за обществеността информация за мрежата Натура 2000, нейният обхват на територията на общината, а също така и за защитените видове с техните местообитания.

2202, 2023

ПОКАНА за участие в информационна среща със земеделски стопани по изпълнението на СВОМР – МИГ „ Самоков”

22.02.2023|

На основание изпълнение на дейностите по изпълнение на административен договор BG16M1OP002-3.017 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков” ще се проведат поредица от информационни срещи със заинтересовани страни на територията на общината.

На 01.03.2023 год. от 09.30 часа в залата на Младежкият дом в гр. Самоков ще се състои информационна среща със земеделските стопани. По време на срещата ще се представи актуална за земеделските стопани информация, свързана с тяхната дейност на територията на община Самоков, обхвата на мрежата Натура 2000 и защитените видове.

2002, 2023

Обществено обсъждане на ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

20.02.2023|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 20.02.2023 г. до 27.02.2023 г. (включително).

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.03.2023 г.

В срок до 27.02.2023 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG06RDNP001-19.555– МИГ САМОКОВ – за обществено обсъждане

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top