Начало2023-09-25T14:19:09+03:00

Новини

1403, 2023

МИГ Самоков подписа административен договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

14.03.2023|

Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Самоков”, Владимир Георгиев подписа Административен договор №РД 50-37/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Проектното предложение с наименование „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ е на стойност 48 870,04 лв. безвъзмездна финансова помощ и ще се изпълнява за срок от шест месеца. В изпълнение на договора ще се осъществят следните дейности:
• Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ чрез информационни събития / информационни и работни срещи, еднодневна информационна конференция/
• Обучения;
• Проучване и анализ на територията на МИГ Самоков ;
• Изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР);
• Координация и администрация на проекта.

Целта на проекта по подмярка 19.1 е да бъде постигната висока обществена активност на местно ниво и разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие , за изпълнението на която МИГ Самоков да кандидатства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014 – 2020“.
Чрез планираните събития се цели включването на максимално голям брой заинтересовани страни в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков за програмен период 2023-2027‬ г.

803, 2023

Покана към местните производители за участие в изложения за популяризиране на продуктите от територията на МИГ Самоков

08.03.2023|

Екипът на МИГ Самоков  кани местните производители да вземат участие в изложения за популяризиране на продуктите от териториите на МИГ, организирани от  Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г.  в   периода:

23 – 24 март 2023 г. в гр. Монтана (място на провеждане: зала общински младежки дом)

27 – 28 март 2023 г. в град Добрич  (място на провеждане: спортна зала „Добротица“) 
На посочените дати, в съответните градове за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ, където те ще имат възможност да продават своите продукти. При необходимост от  допълнителна информация или заявяване на желание за участие (краен срок за заявяване на желание за участие: до 13 март (понеделник) 12:30 часа.) моля да се свържете  на с нас на тел: 0886015757 – Елена Ковачева – Бързанова, по e-mail: mig_samokov@abv.bg или да ни посетите в офиса на сдружението на адрес: гр. Самоков, ул. Македония 34
/Туристически информационен център в сградата на Община Самоков/

2202, 2023

ПОКАНА за участие в информационна среща с местното население на община Самоков по изпълнението на СВОМР – МИГ „ Самоков”

22.02.2023|

На основание изпълнение на дейностите по изпълнение на административен договор BG16M1OP002-3.017 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков”, ще се проведат поредица от информационни срещи със заинтересовани страни на територията на общината.

На 06.03.2023 год. от 09.30 часа в залата на Младежкият дом в гр. Самоков ще се състои информационна среща с местното население на общината. По време на срещата ще се представи актуална за обществеността информация за мрежата Натура 2000, нейният обхват на територията на общината, а също така и за защитените видове с техните местообитания.

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top