Начало2019-07-18T13:13:57+03:00

Новини

2309, 2018

Конкурс за външни експерти-оценители

23.09.2018|

Сдружение „МИГ САМОКОВ” обявява конкурс за външни експерти-оценители.

Външните експерти-оценители се избират в съответствие с утвърдени от УС правила. Те участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

(още…)

2109, 2018

Информационен семинар в Самоков

21.09.2018|Tags: |

На 20 септември 2018 г. в хотел „Арена“ – Самоков се проведе информационен семинар за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване по различните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

На срещата присъстваха над 20 земеделци и хора от бизнеса.

2009, 2018

Инфо среща в село Широки дол

20.09.2018|Tags: |

На 19 септември се проведе информационна среща в читалището на с. Широки дол за запознаване на хората с възможностите да кандидатсват с проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ.

Обсъдени бяха възможностите за подпомагане по предстоящите за отваряне мерки от Програмата за развитие на селските райони и по ОП „Развитие на човешките ресурси. Поставиха се въпроси за съдействие на МИГ-а по подобряване на инфраструктурата в селото и в частност тротоарите и камбанарията.

Събития

Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018
Информационен семинар в Самоков
21.09.2018
Инфо среща в село Широки дол
20.09.2018

Индикативни графици по години