Начало2019-12-17T11:16:23+03:00

Новини

2409, 2019

Проведе се работно посещение по проект BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ в Испания

24.09.2019|

В рамките на изпълнение на Проект BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ в периода от 16.09 до 19.09.2019 г., представители на Местна инициативна група – Самоков, включваща членове на екипа, управителния съвет, общото събрание, координатора на проекта експерти посетиха Испания, където участваха в работна среща с представители на „Консорциум Лидер за селско развитие на Камп”.

(още…)

2109, 2019

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

21.09.2019|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и може да намерите в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/30d3de06/Procedure/PublicDiscussion

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 21.09.2019 г. до 29.09.2019 г. (включително).

В срок до 29.09.2019 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура №BG05M9OP001-1.086 МИГ Самоков – за обществено обсъждане
1309, 2019

Удължаване срока за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

13.09.2019|

Крайният срок на процедурата за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.061 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” се  удължава до 17.10. 2019 година, 17:00 часа.

Обява за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.061

 

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години