Начало2019-12-17T11:16:23+03:00

Новини

512, 2019

Одобрен проект по мярка Mярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

05.12.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри Оценителния доклад на комисията и публикува списък на предложените за финансиране проектни предложения и списък с отхвърлени проектни прдложения. Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“.

  1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения
  2. Списък с отхвърлени проектни прдложения
2811, 2019

Планирани информационни срещи и семинари на МИГ Самоков за м. Декември 2019 г

28.11.2019|

Събитие Място

Дата и час

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми.

с. Долни окол

 

10 декември 2019 г. 10:00 ч.

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР

гр. Самоков,
зала в хотел „Арена“

13 декември 2019 г. 13:00 ч. 

3010, 2019

Сдружение МИГ Самоков обявява процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ „Подобряване на природозащитното състояние на видовете в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

30.10.2019|

Сдружение „Местна инициативна група Самоков“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти МИГ САМОКОВ „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Самоков – www.mig-samokov.eu и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17,30 часа на 30.01.2020 г.

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години