Начало2020-04-16T14:37:44+02:00

Новини

1109, 2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ

11.09.2020|

График на провеждане:
21.09.2020 г. – с. Говедарци; зала на НЧ „Христо Ботев – 1928” от 16.00 часа
28.09.2020 г. – с. Бели Искър; зала на НЧ „Стойне Ангелов – 1932”от 17.30 часа

Екипът на МИГ Самоков организира информационни срещи за популяризиране на мерките по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), представяне на предстоящите приеми на проекти, както и разясняване на възможностите и условията за кандидатстване по тях. Участието е свободно за всички желаещи. Очакваме Ви!

Оперативна програма

мярка

Програма за развитие на селските райони 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
8.6 „Инвестиции в лесовъдство и горски продукти”
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Програма за развитие на човешките ресурси 3.3.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“
1.2.1.6. „Възможностите за учене през целия живот”
1.3.2.3. „Грижа за хора с увреждания и над 65 г.”
2407, 2020

Сдружение МИГ Самоков обявява процедура за прием с няколко крайни срока на кандидатстване BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

24.07.2020|

От 24 юли до 30 септември 2020 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на Земеделски стопани или микропредприятия /регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите/ на територията на община Самоков, за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги), производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, развитие на услуги във всички сектори на икономиката, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и за развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
  • на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
  • в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.
2307, 2020

Резултати от проведен конкурс за външни експерт – оценители по м. 109

23.07.2020|

Окончателен списък на избраните външни експерт- оценители за оценяване на проектни предложения по мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, подадени към стратегия за ВОМР на МИГ Самоков

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години