Начало2019-12-17T11:16:23+02:00

Новини

1612, 2019

Информационна среща в с. Долни Окол

16.12.2019|Tags: |

На 10 декември 2019 г. МИГ САМОКОВ проведе информационна среща в сградата на кметството с. Долни Окол за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения по различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.

На срещата присъстваха земеделци и хора от бизнеса.

512, 2019

Одобрен проект по мярка Mярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

05.12.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри Оценителния доклад на комисията и публикува списък на предложените за финансиране проектни предложения и списък с отхвърлени проектни прдложения. Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“.

  1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения
  2. Списък с отхвърлени проектни прдложения
2811, 2019

Планирани информационни срещи и семинари на МИГ Самоков за м. Декември 2019 г

28.11.2019|

Събитие Място

Дата и час

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми.

с. Долни окол

 

10 декември 2019 г. 10:00 ч.

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР

гр. Самоков,
зала в хотел „Арена“

13 декември 2019 г. 13:00 ч. 

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години