Начало2024-02-19T12:57:01+02:00

Новини

2012, 2023

СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ проведе информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от Стратегия за водено от общностите местно развитие

20.12.2023|

На 20.12.2023 г. Сдружение с нестопанска цел /СВОМР/ на МИГ Самоков. На срещата присъстваха представители на публичния сектор, бизнеса и нестопанския сектор. Изпълнителният директор на МИГ Самоков г-жа Катя Симеонова запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към мерките от стратегията за ВОМР. Представени бяха мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ и мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” . Присъстващите се запознаха с условията за кандидатстване и допустимите дейности по мерките. (още…)

612, 2023

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ /СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ/, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”

06.12.2023|

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ има удоволствието да Ви покани да участвате в:

 • 1. Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Самоков за периода 2014 – 2020 г.
  Срещите ще се проведат при следния график:
  20 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34 /заседателна зала на Община Самоков/ – Информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР гр. Самоков.
  22 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34 /заседателна зала на Община Самоков/ – Информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР гр. Самоков.
 • 2. Еднодневни обучения за отчитане, управление и мониторинг на проекти и представяне на информация за реализирани и в процес на реализация проекти на територията на МИГ Самоков. На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно управление, отчитане и мониторинг на проекти, както и информация за реализирани проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Самоков.
  Обученията ще се проведат при следния график:
  28 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34, Туристически информационен център – обучение на тема „Управление на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Самоков;
  29 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34, Туристически информационен център – обучение на тема „Отчитане и мониторинг на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Самоков;

Дейностите са в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-30/18.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.
За повече информация, моля да се обърнете към офиса на Местна инициативна група Самоков:
гр. Самоков, ул. Македония №34 или на e-mail:mig_samokov@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ!

612, 2023

Покана до членовете на Общото събрание на Сдружение МИГ Самоков за провеждане на заседание

06.12.2023|

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ»

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 22.12.2023 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Самоков” с проектно предложение и реализиране на проект по процедура № BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
2. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

 

Събития

Проведена работна среща на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа в к.к. Боровец
20.08.2021
Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години

Go to Top