Начало2020-04-16T14:37:44+02:00

Новини

510, 2020

Покана за участие в обучение за местни лидери, свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Самоков.

05.10.2020|

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Самоков “ кани всички местни лидери от територията на МИГ на обучение, свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков.

Обученията ще се проведат по следния график:

Тема Място

Дата и час

1

Работа в ИСУН. Подготовка на проектно предложение

гр. Самоков,

офис МИГ Самоков

 

17 октомври 2020 г. 9,30 ч.

2

Управление и отчитане на проекти

гр. Самоков,

офис МИГ Самоков

21 октомври 2020 г. 9,30 ч.

Обученията се организират с цел да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите.
Очакваме ви!
Екипът на Сдружение „МИГ Самоков”

110, 2020

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

01.10.2020|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ по ОП РЧР от Стратегията на МИГ Самоков

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 01.10.2020 г. до 08.10.2020 г. (включително).

В срок до 08.10.2020 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG05M9OP001-1.088 МИГ Самоков – за обществено обсъждане
1509, 2020

15.09.2020|

СПИСЪК С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САМОКОВ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години