Начало2020-04-16T14:37:44+02:00

Новини

1509, 2020

15.09.2020|

СПИСЪК С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САМОКОВ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.

1109, 2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ

11.09.2020|

График на провеждане:
21.09.2020 г. – с. Говедарци; зала на НЧ „Христо Ботев – 1928” от 16.00 часа
28.09.2020 г. – с. Бели Искър; зала на НЧ „Стойне Ангелов – 1932”от 17.30 часа

Екипът на МИГ Самоков организира информационни срещи за популяризиране на мерките по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), представяне на предстоящите приеми на проекти, както и разясняване на възможностите и условията за кандидатстване по тях. Участието е свободно за всички желаещи. Очакваме Ви!

Оперативна програма

мярка

Програма за развитие на селските райони 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
8.6 „Инвестиции в лесовъдство и горски продукти”
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Програма за развитие на човешките ресурси 3.3.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“
1.2.1.6. „Възможностите за учене през целия живот”
1.3.2.3. „Грижа за хора с увреждания и над 65 г.”
2407, 2020

Сдружение МИГ Самоков обявява процедура за прием с няколко крайни срока на кандидатстване BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

24.07.2020|

От 24 юли до 30 септември 2020 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на Земеделски стопани или микропредприятия /регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите/ на територията на община Самоков, за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги), производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, развитие на услуги във всички сектори на икономиката, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и за развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
  • на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
  • в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години