Начало2019-07-18T13:13:57+03:00

Новини

1204, 2019

Одобрени проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

12.04.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри Оценителния доклад на комисията и публикува списък на предложените за финансиране проектни предложения, списък с резервни проектни предложения и списък с отхвърлени проектни прдложения. Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да сключат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

802, 2019

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение МИГ САМОКОВ

08.02.2019|

Управителният съвет на сдружение МИГ САМОКОВ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 26 февруари 2019 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад за 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
3. Определяне на приоритетни критерии по мерките от Стратегията.
4. Разни
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

401, 2019

Одобрени проекти по мярка 4.2

04.01.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 4.2. Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри списък, включващ две проектни предложения на обща стойност 205 991 лева.

Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“. С одобрените кандидати фондът ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Втори прием по същата мярка 4.2. за остатъчния бюджет ще бъде обявен през месец август 2019 г.

Събития

Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018
Информационен семинар в Самоков
21.09.2018
Инфо среща в село Широки дол
20.09.2018

Индикативни графици по години