Начало2019-12-17T11:16:23+02:00

Новини

301, 2020

Проведена информационна конференция по ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ “

03.01.2020|

На 03.01.2020 г. от 11.00 ч. Местна инициативна група Самоков проведе информационна конференция в сградата на Община Самоков. На срещатата присъстваха над 50 човека, представители на различни сектори. Целта на конференцията бе да представи финално дейностите по изпълнявания от Местната инициативна група проект: BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ , чиято цел е е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез което да се осигури допълнителен стимул и принос в развитието на територията на Местна инициативна група – Самоков и на потенциалните партньори – Местни инициативни групи от страни на Европейския съюз- Италия и Испания.
Изпълнителният директор на МИГ Самоков Катя Симеонова запозна присъстващите с резултатите от проведените срещи с потенциалните партньори от Испания- „Консорциум Лидер за селско развитие на Камп” и от страна на Италия- „МИГ Апенино Болонезе”. С много снимков и видео материал бяха представени част от дейностите на потенциалните партньори. Директорът на МИГ – Самоков начерта и бъдещите планове за партньорство с чуждестранните МИГ, които са заложените в подписаното споразумение за сътрудничество.

3012, 2019

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

30.12.2019|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 19.12.2019 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.09.2019 г. процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Краен срок за прием на проектни предложения: 31.01.2020 г. /петък /; 17,30 ч.

към документи за кандидатстване

1612, 2019

Информационна среща в гр. Самоков

16.12.2019|Tags: |

На 13 декември 2019 г. МИГ САМОКОВ проведе информационен семинар във гр. Самоков за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения  по различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години