Начало2020-04-16T14:37:44+02:00

Новини

2611, 2020

Подписан е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията на МИГ Самоков

26.11.2020|

На 25.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.061-0003-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 311 724,21 лв. Договорът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Одобреното проектно предложение на Община Самоков с наименование: „Подобряване на културната инфраструктура на читалищата на територията на Община Самоков” е по проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.061 на МИГ Самоков, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Тристранният договор бе подписан от Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, представлявано от г-н Васил Грудев– изп. Директор, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Владимир Георгиев – председател на Управителния съвет на сдружението.
Основните дейности, които ще се реализират по проекта са свързани със закупуване на оборудване и обзавеждане за 18 читалища на територията на Община Самоков:
1. НЧ „Любословие- 2009”- гр. Самоков
2. НЧ „ Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Ярлово
3. НЧ „Пробуда 1920“ – с. Клисура
4. НЧ „ Васил Левски 1940“ – с. Маджаре
5. НЧ „ Надежда 1927“ – с. Рельово
6. НЧ „Васил Левски 1951“ – с. Ново Село
7. НЧ „Христо Ботев 1928“ – с. Говедарци
8. НЧ „Стойне Ангелов 1932“ – с. Бели Искър
9. НЧ „Христо Ботев 1903“ – с. Радуил
10. НЧ „Възраждане-2016”- с. Продановци
11. НЧ „Просвета 1939“ – с. Марица
12. НЧ „Светлина 1940“ – с. Поповяне
13. „Христо Ботев 1926“ – с. Райово
14. „ Свобода 1940“ – с. Мала Църква
15. „Васил Левски 1937“ – с. Алино
16. „Отец Паисий 1910“ – с. Доспей
17. „ Селска пробуда 1904“ – с. Ковачевци
18. „Михайл Дашин -1911”– с. Драгушиново
Читалищата ще бъдат оборудвани според заявените си нужди с компютърна техника- комп. конфигурации, преносими компютри, мултимедии и принтери , озвучителна техника- тонколони, микрофони и отоплителна техника/климатици/. Обзавеждането включва: маси, стелажи, столове и пейки.

2411, 2020

Подписан е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ на бенефициента Община Самоков

24.11.2020|

На 23.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № Д-34-150 /23.11.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 120 646,00 лв. от които: 952 549,10 лв от Европейския фонд за регионално развитие; 168 096,90 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Тристранният договор бе подписан от Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.  г-жа Валерия Калчева /главен директор на ГД ОПОС/, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Йордан Галев – заместник – председател на Управителния съвет на сдружението.

Проектното предложение на Община Самоков  цели  да осигури подкрепа за подоряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Самоков, докладвани в „неблагоприятно- незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Дейностите по проектът ще включват:

  • проучване и картиране присъствието и разпространението на Южен гребенест тритон, находища за зимуване на остроух нощник, пещерен дългокрил и голям нощник и оценка на състоянието им;
  • изграждане и последващо управление на малки, подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон стоящи водоеми;
  • дейности свързани с превенция и свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи  върху целевите видове и местообитанията им, и ограничаване на интензивността им посредством популяризиране на необходимите за предприемане мерки за подобряване природозащитния статус на включените в проекта целеви видове и въвличане на заинтересовани страни. Предвидените информационни дейности са насочени към повишаване на екологичната култура на хората и осигуряване на подкрепа за природозащитните дейности;
  • други
2710, 2020

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

27.10.2020|

МИГ Самоков, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на обучение за придобиване на нова и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица и осигуряване на продължаващо обучение;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
4. Разработване и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;
5. Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на заетите към реалните нужди на пазара на труда на ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии;
6. Въвеждане в предприятието на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg и на mig-samokov.eu

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години