10 05, 2024

Покана за участие в информационна среща с местното население на община Самоков, организирани от СНЦ „Местна инициативна група Самоков“

2024-05-10T15:58:54+03:0010.05.2024|

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ има удоволствието да Ви покани да участвате в информационни срещи по проект Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните  територии и общности ресурси“. Целта на срещите е да  бъде представен проекта пред местната общност и да бъдат избрани обекти за дигитализация. 

График на провеждане на  срещите:

Място Дата и час
1 с. Бели Искър, общ. Самоков, НЧ „Стойне Ангелов -1932“ 27 май 2024 г.  9:30 ч.
2 с. Маджаре, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски-1940“ 27 май 2024 г.  13:30 ч.
3 с. Доспей, общ. Самоков, Културен дом 27 май 2024 г.  16:00 ч.
4 с. Широки дол, общ. Самоков, НЧ „Виделина-1932“ 28 май 2024 г.  9:00 ч.
5 с. Радуил, общ. Самоков, НЧ „Христо Ботев -1903“ 28 май 2024 г.  13:00 ч.
6 с. Ново село, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски-1951 г.“ 28 май 2024 г.  16:00 ч.
7 с. Белчин, общ. Самоков, Антична крепост „Цари Мали Град“ 29 май 2024 г.  8:30 ч.
8 с. Алино, общ. Самоков, НЧ „Васил Левски -1937“ 29 май 2024 г.  11:00 ч.
9 с. Поповяне, общ. Самоков, НЧ „Светлина-1940“ 29 май 2024 г.  14:00 ч.
10 с. Райово, общ. Самоков, НЧ „Христо Ботев-1926“ 29 май 2024 г.  16:30 ч.
30 04, 2024

Покана до членовете на Общо събрание на Сдружение МИГ Самоков за провеждане на заседание

2024-05-10T15:31:59+03:0030.04.2024|

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 15.05.2024 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за участие на СНЦ „МИГ Самоков” в учредяването на Асоциация „Интелигентна селска общност“ – Smart Rural Community Association.
2. Други
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

17 04, 2024

Сдружение МИГ Самоков проведе откриваща информационна конференция

2024-04-22T11:48:07+03:0017.04.2024|

На 16.04.2024 г . Сдружение МИГ Самоков проведе откриваща информационна конференция по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности„   Събитието се проведе в Hub-a, помещение на Фондация СИЙД, която бе отговорна за организацията на събитието.

Сдружение МИГ Самоков е партньор в проекта за сътрудничество, който обединява идеите и мотивацията на 4-ри Местни инициативни групи с различна локация в България за популяризиране на селските райони по иновативен начин чрез изграждане на дигитални местни общности, включително създаване на Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси.
Целта на събитието бе да се запознаят присъстващите, както с целите, дейностите и графика за изпълнение на проекта, така и с възможностите за участие в него. (още…)

19 03, 2024

Обществено обсъждане на ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор BG06RDNP001-19.826 – МИГ САМОКОВ Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на проектни предложения

2024-03-20T14:19:16+02:0019.03.2024|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.826 – МИГ САМОКОВ мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 19.03.2024 г. до 26.03.2024 г. 23:59 ч.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 07.05.2024 г.

В срок до 26.03.2024 г. 23:59  часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG06RDNP001-19.826 – МИГ САМОКОВ – за обществено обсъждане
19 03, 2024

Обществено обсъждане на ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.713 – МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

2024-04-03T14:24:56+03:0019.03.2024|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.713 – МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 19.03.2024 г. до 26.03.2024 г. 23:59 ч.

В срок до 26.03.2024 г. 23:59  часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG06RDNP001-19.713 – МИГ САМОКОВ – за обществено обсъждане
8 01, 2024

Покана до членовете на Общо събрание на Сдружение МИГ Самоков за провеждане на заседание

2024-01-10T12:09:16+02:0008.01.2024|

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,     

НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 23.01.2024 г.  от 16.00 часа  в  Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване и приемане на членове на Общото събрание и Управителен съвет на СНЦ „МИГ Самоков“. Промяна на представляващият Община Самоков в състава на Общото събрание и Управителен съвет на СНЦ „МИГ Самоков“, съгласно Решение от 21.12.2023г. на Общински съвет  Самоков.
 2. Приемане на доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2023 г.
 3. Приемане на годишни финансови отчети за 2023 г.
 4. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2024 г.
 5. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2024 г.
 6. Определяне на членски внос за членовете на Общото събрание за 2024 година.
 7. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

 

 

20 12, 2023

СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ проведе информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от Стратегия за водено от общностите местно развитие

2023-12-20T12:24:04+02:0020.12.2023|

На 20.12.2023 г. Сдружение с нестопанска цел /СВОМР/ на МИГ Самоков. На срещата присъстваха представители на публичния сектор, бизнеса и нестопанския сектор. Изпълнителният директор на МИГ Самоков г-жа Катя Симеонова запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към мерките от стратегията за ВОМР. Представени бяха мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ и мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” . Присъстващите се запознаха с условията за кандидатстване и допустимите дейности по мерките. (още…)

6 12, 2023

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ /СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ/, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”

2023-12-20T12:28:53+02:0006.12.2023|

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ има удоволствието да Ви покани да участвате в:

 • 1. Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Самоков за периода 2014 – 2020 г.
  Срещите ще се проведат при следния график:
  20 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34 /заседателна зала на Община Самоков/ – Информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР гр. Самоков.
  22 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34 /заседателна зала на Община Самоков/ – Информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР гр. Самоков.
 • 2. Еднодневни обучения за отчитане, управление и мониторинг на проекти и представяне на информация за реализирани и в процес на реализация проекти на територията на МИГ Самоков. На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно управление, отчитане и мониторинг на проекти, както и информация за реализирани проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Самоков.
  Обученията ще се проведат при следния график:
  28 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34, Туристически информационен център – обучение на тема „Управление на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Самоков;
  29 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34, Туристически информационен център – обучение на тема „Отчитане и мониторинг на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Самоков;

Дейностите са в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-30/18.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.
За повече информация, моля да се обърнете към офиса на Местна инициативна група Самоков:
гр. Самоков, ул. Македония №34 или на e-mail:mig_samokov@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ!

6 12, 2023

Покана до членовете на Общото събрание на Сдружение МИГ Самоков за провеждане на заседание

2023-12-06T14:35:03+02:0006.12.2023|

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ»

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 22.12.2023 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ Самоков” с проектно предложение и реализиране на проект по процедура № BG06RDNP001-19.607 – Подбор на проектни предложения за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
2. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

 

2 11, 2023

Покана за информационната среща, организирана от Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Долна баня

2023-11-09T13:29:55+02:0002.11.2023|

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

НА ТЕМА:

Биологично земеделие – възможности за подкрепа на
биологичните производители.
Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014 – 2020 г.

Дата: 09.11.2023 г. (четвъртък)
Начален час: 9:30 ч.
Краен час: 15:30 ч.
Място на провеждане: гр. Самоков, хотел „Арена“, обл. Софийска, бул. Искър 4б, Център

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Долна баня)
По време на информационната среща: Участниците ще се запознаят със същността и основните принципи на биологичното земеделие, приложимата нормативна уредба, правилата за биологично производство и системите за контрол. Присъстващите ще бъдат запознати и с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.: „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“. По време на тези срещи експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.
Във втората част на срещата участниците ще бъдат запознати с основните изисквания при изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с: Христина Иванова-Гл. експерт МОО Долна баня НССЗ-0882 728 282 и на стационарен тел: 071 069 973.

Очакваме Ви!

Програма на събитието: Програма

Go to Top