Без категория

/Без категория
13 09, 2019

Удължаване срока за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

2019-09-15T19:13:17+03:0013.09.2019|

Крайният срок на процедурата за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.061 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” се  удължава до 17.10. 2019 година, 17:00 часа.

Обява за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.061

 

23 08, 2019

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения № BG16M1OP002-3.017 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САМОКОВ”

2019-08-24T13:44:42+03:0023.08.2019|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения   BG16M1OP002-3.017 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САМОКОВ”, финансирана по ОПОС 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 23.08.2019 г. до 24.09.2019 г. (включително).

В срок до 24.09.2019 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура № BG16M1OP002-3.017 – за обществено обсъждане

 

20 08, 2019

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

2019-08-20T14:47:29+03:0020.08.2019|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“, финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 20.08.2019 г. до 27.08.2019 г. (включително).

В срок до 27.08.2019 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG05M9OP001-1.084 МИГ Самоков – за обществено обсъждане
5 07, 2019

Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектното предложение: BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“

2019-08-20T14:35:09+03:0005.07.2019|

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Самоков” сключи Договор № РД50-27/03.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.085, за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектното предложение цели подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез който да се осигури допълнителен стимул и принос в развитието на територията на Местна инициативна група – Самоков и на потенциалните партньори – Местни инициативни групи от страни на Европейския съюз- Италия и Испания. Проектното предложение е разработено в съответствие с целите и приоритетите на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков и на ПРСР 2014-2020 г.

Обща стойност:  48848,00 лв., от които:
от ЕЗФРСР:  43963,20 лв.
Национално финансиране:  4884,80 лв.

Период на изпълнение: 03.07.2019 – 03.01.2020 г.

Бенефициент:  СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”

17 06, 2019

Открит е прием за проекти по мярка 7.2.

2019-06-19T18:09:03+03:0017.06.2019|

Управителният съвет на МИГ Самоков кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, като ОБЯВЯВА втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.061 с неусвоения финансов ресурс в размер на 258 876 лв.

Целите на процедурата са подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ САМОКОВ, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура. Допустими кандидати са: Община Самоков, юридически лица с нестопанска цел, и читалища.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.09.2019 г., 17.00 часа.

Подробна информация може да намерите в раздел „Открити процедури“, както и на https://eumis2020.government.bg

12 04, 2019

Одобрени проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

2019-05-09T18:52:29+03:0012.04.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри Оценителния доклад на комисията и публикува списък на предложените за финансиране проектни предложения, списък с резервни проектни предложения и списък с отхвърлени проектни прдложения. Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да сключат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

8 02, 2019

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение МИГ САМОКОВ

2019-02-22T08:58:11+03:0008.02.2019|

Управителният съвет на сдружение МИГ САМОКОВ, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 26 февруари 2019 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на 5 етаж в Община Самоков при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад за 2018 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
3. Определяне на приоритетни критерии по мерките от Стратегията.
4. Разни
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

4 01, 2019

Одобрени проекти по мярка 4.2

2019-01-04T11:26:36+03:0004.01.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 4.2. Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри списък, включващ две проектни предложения на обща стойност 205 991 лева.

Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“. С одобрените кандидати фондът ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Втори прием по същата мярка 4.2. за остатъчния бюджет ще бъде обявен през месец август 2019 г.

19 12, 2018

Открит е прием на проекти по Мярка 4.1 за земеделци

2018-12-21T13:10:59+03:0019.12.2018|

От 19 декември 2018 г. до 19 февруари 2019 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на земеделски производители от община Самоков и работещи на територията на общината, за модернизиране на машинния парк за обработка на земята и прибиране на реколтата от земеделската продукция, обновяване и разширяване на сградния фонд за съхранение и преработка на произведената земеделска продукция, подобряване на условията за труд, ветеринарното обслужване, хигиената и хуманното отношение към животните в животновъдните ферми, подобряване на условията и модернизиране на стопанствата за производство на пчелен мед.
По приема ще могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро;

Размерът на инвестициите по проекта може да бъде от 8 хил. лв. до 160 хил. лв. , като предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в  размер на 50% от направените инвестиционни разходи и може да достигне 60% за млади земеделски стопани, за колективни инвестиции или за биологично земеделие.

Повече информация ще намерите в „Открити процедури“

14 12, 2018

Одобрени проекти по мярка 7.2

2018-12-21T13:27:15+03:0014.12.2018|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри списък, включващ пет проектни предложения на обща стойност 721 124 лева.

Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“. С одобрените кандидати фондът ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Втори прием по същата мярка 7.2. за остатъчния бюджет ще бъде обявен през месец май 2019 г.