About ekovacheva

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far ekovacheva has created 76 blog entries.
14 12, 2020

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

2020-12-18T11:14:33+02:0014.12.2020|

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация. За повече информация посетете: http://www.mig-samokov.eu/профил-на-купувача/

7 12, 2020

2021-01-11T14:49:59+02:0007.12.2020|

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 22.12.2020 г. от 16.30 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за допълване на Устава на СНЦ МИГ Самоков.
2. Вземане на решение за кандидатстване на МИГ Самоков с проектно предложение за вътрешнотериториално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
3. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

26 11, 2020

Подписан е втори Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията на МИГ Самоков по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

2020-12-02T14:54:51+02:0026.11.2020|

На 25.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.061-0002-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 159 849,43 лв. Договорът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Одобреното проектно предложение на Община Самоков с наименование: „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, община Самоков” е по проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.061 на МИГ Самоков.
Тристранният договор бе подписан от Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, представлявано от г-н Васил Грудев– изп. Директор, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Владимир Георгиев – председател на Управителния съвет на сдружението.
Основните дейности, които ще се реализират по проекта са свързани със ремонт и реконструкция на сградата на културен дом и библиотека в с. Доспей.

26 11, 2020

Подписан е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията на МИГ Самоков

2020-12-02T14:59:34+02:0026.11.2020|

На 25.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.061-0003-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 311 724,21 лв. Договорът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Одобреното проектно предложение на Община Самоков с наименование: „Подобряване на културната инфраструктура на читалищата на територията на Община Самоков” е по проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.061 на МИГ Самоков, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Тристранният договор бе подписан от Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, представлявано от г-н Васил Грудев– изп. Директор, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Владимир Георгиев – председател на Управителния съвет на сдружението.
Основните дейности, които ще се реализират по проекта са свързани със закупуване на оборудване и обзавеждане за 18 читалища на територията на Община Самоков:
1. НЧ „Любословие- 2009”- гр. Самоков
2. НЧ „ Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Ярлово
3. НЧ „Пробуда 1920“ – с. Клисура
4. НЧ „ Васил Левски 1940“ – с. Маджаре
5. НЧ „ Надежда 1927“ – с. Рельово
6. НЧ „Васил Левски 1951“ – с. Ново Село
7. НЧ „Христо Ботев 1928“ – с. Говедарци
8. НЧ „Стойне Ангелов 1932“ – с. Бели Искър
9. НЧ „Христо Ботев 1903“ – с. Радуил
10. НЧ „Възраждане-2016”- с. Продановци
11. НЧ „Просвета 1939“ – с. Марица
12. НЧ „Светлина 1940“ – с. Поповяне
13. „Христо Ботев 1926“ – с. Райово
14. „ Свобода 1940“ – с. Мала Църква
15. „Васил Левски 1937“ – с. Алино
16. „Отец Паисий 1910“ – с. Доспей
17. „ Селска пробуда 1904“ – с. Ковачевци
18. „Михайл Дашин -1911”– с. Драгушиново
Читалищата ще бъдат оборудвани според заявените си нужди с компютърна техника- комп. конфигурации, преносими компютри, мултимедии и принтери , озвучителна техника- тонколони, микрофони и отоплителна техника/климатици/. Обзавеждането включва: маси, стелажи, столове и пейки.

24 11, 2020

Подписан е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ на бенефициента Община Самоков

2020-12-02T16:37:44+02:0024.11.2020|

На 23.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № Д-34-150 /23.11.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 120 646,00 лв. от които: 952 549,10 лв от Европейския фонд за регионално развитие; 168 096,90 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Тристранният договор бе подписан от Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.  г-жа Валерия Калчева /главен директор на ГД ОПОС/, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Йордан Галев – заместник – председател на Управителния съвет на сдружението.

Проектното предложение на Община Самоков  цели  да осигури подкрепа за подоряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Самоков, докладвани в „неблагоприятно- незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Дейностите по проектът ще включват:

  • проучване и картиране присъствието и разпространението на Южен гребенест тритон, находища за зимуване на остроух нощник, пещерен дългокрил и голям нощник и оценка на състоянието им;
  • изграждане и последващо управление на малки, подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон стоящи водоеми;
  • дейности свързани с превенция и свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи  върху целевите видове и местообитанията им, и ограничаване на интензивността им посредством популяризиране на необходимите за предприемане мерки за подобряване природозащитния статус на включените в проекта целеви видове и въвличане на заинтересовани страни. Предвидените информационни дейности са насочени към повишаване на екологичната култура на хората и осигуряване на подкрепа за природозащитните дейности;
  • други
27 10, 2020

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

2020-10-27T15:23:17+02:0027.10.2020|

МИГ Самоков, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на обучение за придобиване на нова и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица и осигуряване на продължаващо обучение;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
4. Разработване и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;
5. Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на заетите към реалните нужди на пазара на труда на ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии;
6. Въвеждане в предприятието на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg и на mig-samokov.eu

5 10, 2020

Покана за участие в обучение за местни лидери, свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Самоков.

2020-10-13T16:14:35+03:0005.10.2020|

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Самоков “ кани всички местни лидери от територията на МИГ на обучение, свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков.

Обученията ще се проведат по следния график:

Тема Място

Дата и час

1

Работа в ИСУН. Подготовка на проектно предложение

гр. Самоков,

офис МИГ Самоков

 

17 октомври 2020 г. 9,30 ч.

2

Управление и отчитане на проекти

гр. Самоков,

офис МИГ Самоков

21 октомври 2020 г. 9,30 ч.

Обученията се организират с цел да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите.
Очакваме ви!
Екипът на Сдружение „МИГ Самоков”

1 10, 2020

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

2020-10-01T13:40:32+03:0001.10.2020|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ по ОП РЧР от Стратегията на МИГ Самоков

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 01.10.2020 г. до 08.10.2020 г. (включително).

В срок до 08.10.2020 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG05M9OP001-1.088 МИГ Самоков – за обществено обсъждане
15 09, 2020

2020-09-15T15:21:47+03:0015.09.2020|

СПИСЪК С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САМОКОВ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.

11 09, 2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ

2020-09-16T13:50:35+03:0011.09.2020|

График на провеждане:
21.09.2020 г. – с. Говедарци; зала на НЧ „Христо Ботев – 1928” от 16.00 часа
28.09.2020 г. – с. Бели Искър; зала на НЧ „Стойне Ангелов – 1932”от 17.30 часа

Екипът на МИГ Самоков организира информационни срещи за популяризиране на мерките по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), представяне на предстоящите приеми на проекти, както и разясняване на възможностите и условията за кандидатстване по тях. Участието е свободно за всички желаещи. Очакваме Ви!

Оперативна програма

мярка

Програма за развитие на селските райони 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
8.6 „Инвестиции в лесовъдство и горски продукти”
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Програма за развитие на човешките ресурси 3.3.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“
1.2.1.6. „Възможностите за учене през целия живот”
1.3.2.3. „Грижа за хора с увреждания и над 65 г.”
Go to Top