ekovacheva

/ekovacheva

About ekovacheva

This author has not yet filled in any details.
So far ekovacheva has created 52 blog entries.
21 05, 2020

На вниманието на бенефициенти, изпълняващи проекти по процедури по ВОМР, с финансовата подкрепа на ОП РЧР 2014-2020

2020-05-21T13:33:50+03:0021.05.2020|

Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по процедури по ВОМР, с финансовата подкрепа на ОП РЧР 2014-2020 

ПРИЛОЖЕНИЯ ВОМР-изпълнение на проекти

14 05, 2020

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група САМОКОВ” ще подпомага бизнеса за кандидатстване

2020-05-15T15:35:48+03:0014.05.2020|

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група САМОКОВ” ще подпомага бизнеса за кандидатстване по обявената по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Заинтересованите лица, които се нуждаят от подкрепа за подготвяне на проектното си предложение, могат да получат консултация на място в офиса на МИГ – Самоков, /входа за Туристически информационен център в сградата на общината/ всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.
Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва изцяло по електронен път. Проектите ще се финансират до изчерпване на предвидения ресурс.
ВАЖНО!!!
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

12 05, 2020

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

2020-06-04T13:23:49+03:0012.05.2020|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.370  МИГ САМОКОВ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 11.05.2020 г. до 20.05.2020 г. (включително).

В срок до 20.05.2020 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG06RDNP001-19.360 МИГ Самоков – за обществено обсъждане

 

28 04, 2020

Подписан е първи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията на МИГ Самоков

2020-04-29T10:45:05+03:0028.04.2020|

На 28.04.2020 година бе подписан първият Административен договор с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 289 388,00 лв. Договорът е финансиран от „Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Проектното предложение с наименование „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков“ е по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост”. (още…)

23 04, 2020

Резултати от проведен конкурс за външни експерт – оценители по м. 109

2020-07-23T16:13:28+03:0023.04.2020|

Предварителен списък на избраните по документи външни експерт- оценители за оценяване на проектни предложения по мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, подадени към стратегия за ВОМР на МИГ Самоков

16 04, 2020

Открит е прием на проекти по мяка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

2020-04-16T16:49:47+03:0016.04.2020|

На основание Решение на Управителния съвет от 15.04.2020 г. и на чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, сдружение МИГ САМОКОВ обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” – втора покана

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Подкрепа за изграждане и подобряване на инфраструктура за отдих и туризъм за публично ползване.
Допустими кандидати:
• Община Самоков – за всички допустими дейности;
• Юридически лица с нестопанска цел.

Допустими дейности:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

за повече информация : 7.5 Инвестиции за публично ползване в туристическа инфраструктура – втора покана

30 03, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 109

2020-05-07T12:02:21+03:0030.03.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 30.03.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.10.2019 г. процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” по Оперативна програма « Околна среда 2014-2020г.». Краен срок за прием на проектни предложения: 03.08.2020г. 17,00 ч.

2 03, 2020

СНЦ „МИГ САМОКОВ” обявява конкурс за външни експерт – оценители

2020-03-04T12:35:50+03:0002.03.2020|

Външните експерт– оценители участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Мярка Наименование на мярката от ОПОС в Стратегията за ВОМР
109 Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР

3. Минимални изисквания към кандидатите:
3.1.Oбщи изисквания:
Да са физически лица с:
3.1.1.Образование – висше, степен- магистър
3.1.2.Специалност съгласно Класификатора на областите на висше oбразование и професионалните направления:
3.1.2.1.Област „Социални, стопански и правни науки”
3.1.2.2.Област „Технически науки”
3.1.2.3.Област „Аграрни науки и ветеринарна медицина”
3.1.2.4.Област „Хуманитарни науки”
3.1.2.5.Област „Природни науки, математика и информатика”
3.1.3.Професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години (още…)

31 01, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

2020-01-31T15:32:52+03:0031.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 30.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.09.2019 г. процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Краен срок за прием на проектни предложения: 28.02.2020 г. /петък /; 17,30 ч.

към документи за кандидатстване

30 01, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 109

2020-01-30T20:27:56+03:0030.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 29.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.10.2019 г. процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” по Оперативна программа « Околна среда 2014-2020г.». Краен срок за прием на проектни предложения: 02.04.2020 г. 17,30 ч.