ekovacheva

/ekovacheva

About ekovacheva

This author has not yet filled in any details.
So far ekovacheva has created 43 blog entries.
30 01, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 109

2020-01-30T20:27:56+03:0030.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 29.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.10.2019 г. процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” по Оперативна программа « Околна среда 2014-2020г.». Краен срок за прием на проектни предложения: 02.04.2020 г. 17,30 ч.

27 01, 2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ МИГ САМОКОВ

2020-02-05T10:21:36+03:0027.01.2020|

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 11.02.2020 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2019 г.
2. Приемане на годишни финансови отчети за 2019 г.
3. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2020 г.
4. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2020 г.
5. Освобождаване и приемане на член на Управителния съвет на МИГ Самоков.
6. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

3 01, 2020

Проведена информационна конференция по ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ “

2020-01-03T19:39:48+03:0003.01.2020|

На 03.01.2020 г. от 11.00 ч. Местна инициативна група Самоков проведе информационна конференция в сградата на Община Самоков. На срещатата присъстваха над 50 човека, представители на различни сектори. Целта на конференцията бе да представи финално дейностите по изпълнявания от Местната инициативна група проект: BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ , чиято цел е е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез което да се осигури допълнителен стимул и принос в развитието на територията на Местна инициативна група – Самоков и на потенциалните партньори – Местни инициативни групи от страни на Европейския съюз- Италия и Испания.
Изпълнителният директор на МИГ Самоков Катя Симеонова запозна присъстващите с резултатите от проведените срещи с потенциалните партньори от Испания- „Консорциум Лидер за селско развитие на Камп” и от страна на Италия- „МИГ Апенино Болонезе”. С много снимков и видео материал бяха представени част от дейностите на потенциалните партньори. Директорът на МИГ – Самоков начерта и бъдещите планове за партньорство с чуждестранните МИГ, които са заложените в подписаното споразумение за сътрудничество.

30 12, 2019

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

2019-12-30T15:15:12+03:0030.12.2019|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 19.12.2019 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.09.2019 г. процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Краен срок за прием на проектни предложения: 31.01.2020 г. /петък /; 17,30 ч.

към документи за кандидатстване

5 12, 2019

Промяна в графика на планиран информационен семинар

2020-04-01T15:03:10+03:0005.12.2019|

Планираният за 13.12.2019 г. от 13:00 ч. в зала „Арена“ , гр. Самоков информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР  ще се проведе на 13.12.2019 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Самоков, ет.3, стая 319

5 12, 2019

Одобрен проект по мярка Mярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

2019-12-16T10:04:44+03:0005.12.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри Оценителния доклад на комисията и публикува списък на предложените за финансиране проектни предложения и списък с отхвърлени проектни прдложения. Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“.

  1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения
  2. Списък с отхвърлени проектни прдложения
28 11, 2019

Планирани информационни срещи и семинари на МИГ Самоков за м. Декември 2019 г

2019-12-16T11:15:27+03:0028.11.2019|

Събитие Място

Дата и час

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми.

с. Долни окол

 

10 декември 2019 г. 10:00 ч.

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР

гр. Самоков,
зала в хотел „Арена“

13 декември 2019 г. 13:00 ч. 

30 10, 2019

Сдружение МИГ Самоков обявява процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ „Подобряване на природозащитното състояние на видовете в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

2019-10-31T11:14:24+03:0030.10.2019|

Сдружение „Местна инициативна група Самоков“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти МИГ САМОКОВ „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Самоков – www.mig-samokov.eu и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17,30 часа на 30.01.2020 г.

10 10, 2019

Проведе се работно посещение по проект BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ в Италия

2019-10-10T15:12:31+03:0010.10.2019|

В периода от 4 до 7 октомври работната група, представяща Сдружение „МИГ Самоков” посети Италия в изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.085-0012 с наименование „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии”, финансиран по Административен договор №РД50-27/03.07.2019 г. Основната цел на посещението бе провеждането на преговори за международно партньорство и сътрудничество с Местната инициативна група „Апенино Болонезе” от областта Емилия – Романя, Италия. (още…)

30 09, 2019

Сдружение МИГ Самоков обявява процедура за прием на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“”

2019-10-01T11:09:29+03:0030.09.2019|

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Подкрепа за изграждане и подобряване на инфраструктура за отдих и туризъм за публично ползване.
Допустими кандидати:
• Община Самоков – за всички допустими дейности;
• Юридически лица с нестопанска цел.
Период за прием:
Начален срок: 30.09.2019 година         Краен срок: 30.12.2019 година, 17:00 часа

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 7.5 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.