About ekovacheva

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far ekovacheva has created 113 blog entries.
30 03, 2023

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

2023-03-30T16:32:47+03:0030.03.2023|

На основание Решение на Управителния съвет от 28.02.2023 г. и чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ
СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с няколко срока за кандидатстване
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ САМОКОВ, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.
Допустими кандидати:
• Община Самоков – за всички допустими дейности;
• Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
• Читалища – за дейности, свързани с културния живот. (още…)

20 03, 2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г. в гр. Костенец

2023-03-20T15:26:56+02:0020.03.2023|

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г.
Дата: 23 март 2023 г. (четвъртък)
Начален час: 09:30 ч.
Краен час: 15:30 ч.
Място на провеждане: Читалище „Прогрес 1907“ – гр. Костенец-2030, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Долна баня) (още…)

14 03, 2023

МИГ Самоков подписа административен договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

2023-03-14T15:03:28+02:0014.03.2023|

Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Самоков”, Владимир Георгиев подписа Административен договор №РД 50-37/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Проектното предложение с наименование „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ е на стойност 48 870,04 лв. безвъзмездна финансова помощ и ще се изпълнява за срок от шест месеца. В изпълнение на договора ще се осъществят следните дейности:
• Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ чрез информационни събития / информационни и работни срещи, еднодневна информационна конференция/
• Обучения;
• Проучване и анализ на територията на МИГ Самоков ;
• Изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР);
• Координация и администрация на проекта.

Целта на проекта по подмярка 19.1 е да бъде постигната висока обществена активност на местно ниво и разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие , за изпълнението на която МИГ Самоков да кандидатства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014 – 2020“.
Чрез планираните събития се цели включването на максимално голям брой заинтересовани страни в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков за програмен период 2023-2027‬ г.

8 03, 2023

Покана към местните производители за участие в изложения за популяризиране на продуктите от територията на МИГ Самоков

2023-03-09T12:06:31+02:0008.03.2023|

Екипът на МИГ Самоков  кани местните производители да вземат участие в изложения за популяризиране на продуктите от териториите на МИГ, организирани от  Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г.  в   периода:

23 – 24 март 2023 г. в гр. Монтана (място на провеждане: зала общински младежки дом)

27 – 28 март 2023 г. в град Добрич  (място на провеждане: спортна зала „Добротица“) 
На посочените дати, в съответните градове за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ, където те ще имат възможност да продават своите продукти. При необходимост от  допълнителна информация или заявяване на желание за участие (краен срок за заявяване на желание за участие: до 13 март (понеделник) 12:30 часа.) моля да се свържете  на с нас на тел: 0886015757 – Елена Ковачева – Бързанова, по e-mail: mig_samokov@abv.bg или да ни посетите в офиса на сдружението на адрес: гр. Самоков, ул. Македония 34
/Туристически информационен център в сградата на Община Самоков/

22 02, 2023

ПОКАНА за участие в информационна среща с местното население на община Самоков по изпълнението на СВОМР – МИГ „ Самоков”

2023-02-22T15:32:17+02:0022.02.2023|

На основание изпълнение на дейностите по изпълнение на административен договор BG16M1OP002-3.017 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков”, ще се проведат поредица от информационни срещи със заинтересовани страни на територията на общината.

На 06.03.2023 год. от 09.30 часа в залата на Младежкият дом в гр. Самоков ще се състои информационна среща с местното население на общината. По време на срещата ще се представи актуална за обществеността информация за мрежата Натура 2000, нейният обхват на територията на общината, а също така и за защитените видове с техните местообитания.

22 02, 2023

ПОКАНА за участие в информационна среща със земеделски стопани по изпълнението на СВОМР – МИГ „ Самоков”

2023-02-22T15:29:31+02:0022.02.2023|

На основание изпълнение на дейностите по изпълнение на административен договор BG16M1OP002-3.017 – „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков” ще се проведат поредица от информационни срещи със заинтересовани страни на територията на общината.

На 01.03.2023 год. от 09.30 часа в залата на Младежкият дом в гр. Самоков ще се състои информационна среща със земеделските стопани. По време на срещата ще се представи актуална за земеделските стопани информация, свързана с тяхната дейност на територията на община Самоков, обхвата на мрежата Натура 2000 и защитените видове.

20 02, 2023

Обществено обсъждане на ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

2023-02-20T15:36:01+02:0020.02.2023|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 20.02.2023 г. до 27.02.2023 г. (включително).

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.03.2023 г.

В срок до 27.02.2023 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG06RDNP001-19.555– МИГ САМОКОВ – за обществено обсъждане
10 01, 2023

Покана за Общо събрание на членовете на сдружение МИГ Самоков

2023-01-16T15:10:44+02:0010.01.2023|

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Н а 01.02.2023 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2022г.
2. Приемане на годишни финансови отчети на МИГ Самоков за 2022 г.
3. Приемане на индикативен план за работата на МИГ Самоков за 2023 г.
4. Приемане на промени във финансовия план по мерки от ПРСР 2014-2020г. на СВОМР на МИГ САМОКОВ.
5. Приемане на финансов план за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков за 2023 г.
6. Приемане на финансов план за извършване на дейности по подмярка 19.4 за „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ САМОКОВ за 2023 г.
7. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център

13 12, 2022

МИГ Самоков кани жители и гости на Община Самоков на своя празник

2022-12-13T12:32:35+02:0013.12.2022|

ПОКАНА:      Местна инициативна група Самоков  има удоволствието да ви покани на Празник „Мост между поколенията“ на МИГ Самоков

Кога: 30 декември 2022 г. от 9:30 ч.
Къде: площад Захари Зограф
Събитието се организира във връзка със Споразумение № РД50-30/ 18.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Go to Top