ekovacheva

/ekovacheva

About ekovacheva

This author has not yet filled in any details.
So far ekovacheva has created 52 blog entries.
24 11, 2020

Подписан е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ на бенефициента Община Самоков

2020-12-02T16:37:44+03:0024.11.2020|

На 23.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № Д-34-150 /23.11.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 120 646,00 лв. от които: 952 549,10 лв от Европейския фонд за регионално развитие; 168 096,90 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Тристранният договор бе подписан от Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.  г-жа Валерия Калчева /главен директор на ГД ОПОС/, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Йордан Галев – заместник – председател на Управителния съвет на сдружението.

Проектното предложение на Община Самоков  цели  да осигури подкрепа за подоряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Самоков, докладвани в „неблагоприятно- незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Дейностите по проектът ще включват:

  • проучване и картиране присъствието и разпространението на Южен гребенест тритон, находища за зимуване на остроух нощник, пещерен дългокрил и голям нощник и оценка на състоянието им;
  • изграждане и последващо управление на малки, подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон стоящи водоеми;
  • дейности свързани с превенция и свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи  върху целевите видове и местообитанията им, и ограничаване на интензивността им посредством популяризиране на необходимите за предприемане мерки за подобряване природозащитния статус на включените в проекта целеви видове и въвличане на заинтересовани страни. Предвидените информационни дейности са насочени към повишаване на екологичната култура на хората и осигуряване на подкрепа за природозащитните дейности;
  • други
27 10, 2020

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

2020-10-27T15:23:17+03:0027.10.2020|

МИГ Самоков, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на обучение за придобиване на нова и/или повишаване на професионалната квалификация на заети лица и осигуряване на продължаващо обучение;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
4. Разработване и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;
5. Подкрепа за практики, насочени към адаптиране на знанията и уменията на заетите към реалните нужди на пазара на труда на ниво предприятие, в т.ч. при въвеждане на нови, „зелени” и по-ресурсно ефективни технологии;
6. Въвеждане в предприятието на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg и на mig-samokov.eu

5 10, 2020

Покана за участие в обучение за местни лидери, свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Самоков.

2020-10-13T16:14:35+03:0005.10.2020|

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Самоков “ кани всички местни лидери от територията на МИГ на обучение, свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков.

Обученията ще се проведат по следния график:

Тема Място

Дата и час

1

Работа в ИСУН. Подготовка на проектно предложение

гр. Самоков,

офис МИГ Самоков

 

17 октомври 2020 г. 9,30 ч.

2

Управление и отчитане на проекти

гр. Самоков,

офис МИГ Самоков

21 октомври 2020 г. 9,30 ч.

Обученията се организират с цел да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите.
Очакваме ви!
Екипът на Сдружение „МИГ Самоков”

1 10, 2020

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“

2020-10-01T13:40:32+03:0001.10.2020|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.088 „МИГ Самоков – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ по ОП РЧР от Стратегията на МИГ Самоков

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 01.10.2020 г. до 08.10.2020 г. (включително).

В срок до 08.10.2020 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура BG05M9OP001-1.088 МИГ Самоков – за обществено обсъждане
15 09, 2020

2020-09-15T15:21:47+03:0015.09.2020|

СПИСЪК С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САМОКОВ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.

11 09, 2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ

2020-09-16T13:50:35+03:0011.09.2020|

График на провеждане:
21.09.2020 г. – с. Говедарци; зала на НЧ „Христо Ботев – 1928” от 16.00 часа
28.09.2020 г. – с. Бели Искър; зала на НЧ „Стойне Ангелов – 1932”от 17.30 часа

Екипът на МИГ Самоков организира информационни срещи за популяризиране на мерките по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), представяне на предстоящите приеми на проекти, както и разясняване на възможностите и условията за кандидатстване по тях. Участието е свободно за всички желаещи. Очакваме Ви!

Оперативна програма

мярка

Програма за развитие на селските райони 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
8.6 „Инвестиции в лесовъдство и горски продукти”
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Програма за развитие на човешките ресурси 3.3.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“
1.2.1.6. „Възможностите за учене през целия живот”
1.3.2.3. „Грижа за хора с увреждания и над 65 г.”
24 07, 2020

Сдружение МИГ Самоков обявява процедура за прием с няколко крайни срока на кандидатстване BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

2020-09-15T15:02:16+03:0024.07.2020|

От 24 юли до 30 септември 2020 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти на Земеделски стопани или микропредприятия /регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите/ на територията на община Самоков, за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги), производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз, развитие на услуги във всички сектори на икономиката, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и за развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
  • на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
  • в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.
23 07, 2020

Резултати от проведен конкурс за външни експерт – оценители по м. 109

2020-07-30T14:17:34+03:0023.07.2020|

Окончателен списък на избраните външни експерт- оценители за оценяване на проектни предложения по мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, подадени към стратегия за ВОМР на МИГ Самоков

9 06, 2020

Фирма „Василев и Тодоров” ООД спечели проект по процедура на МИГ САМОКОВ Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

2020-06-09T13:18:11+03:0009.06.2020|

Фирма „Василев и Тодоров” ООД спечели проект по процедура на МИГ САМОКОВ Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукт. Г-н Владимир Георгиев, в качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ САМОКОВ” и г-н Валери Тодоров управител на фирма „Василев и Тодоров” ООД подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.070-0002-С01 от 09.06.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Проекта с наименование „Модернизиране на съществуваща фабрика за преработка на плодове и зеленчуци” е на обща стойност 299 081,13лв, като размера на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 149 540,56лв.
По проекта е предвидено закупуване на машини с оглед модернизиране на съществуващата фабрика за плодове и зеленчуци, известна като фабрика „Компир”, което се състои от теглилка с захранващ елеватор, подова рама и автоматична електронна машина за притегляне, както и опаковъчна автоматична машина , заедно с конвейерна лента, захранващ лентов транспортьор, елеватор, въртяща се маса, с включен монтаж и пуск на линията.

 

26 05, 2020

Читалище – паметник „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1859“ гр.Самоков спечели проект „Оборудване на балетна школа” по процедура на Сдружение „МИГ Самоков”, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР/

2020-05-26T12:35:44+03:0026.05.2020|

Днес, 26.05.2020 г., г-н Владимир Георгиев, в качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ САМОКОВ”, заедно с г-н Стоян Пашов, председател на Настоятелството на Читалище – паметник

„ОТЕЦ ПАИСИЙ-1859“, подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.061-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG06RDNP001-19.061 МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР/.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 19 050,88 лв. с ДДС, с които в проекта „Оборудване на балетна школа” е предвидено да бъдат закупени огледала и станки за балетна зала , мобилна аудио система уредба, професионална видеокамера и статив.
Със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Васил Грудев е одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.061-S1, подмярка 7.2 МИГ САМОКОВ „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Очакват се оценките от ДФЗ на останалите подадени проектни предложения.
Реализацията на проектите по мярката целят подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ САМОКОВ. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.