About ekovacheva

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far ekovacheva has created 119 blog entries.
1 07, 2023

Покана за информационна среща, свързана с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

2023-07-12T16:12:00+03:0001.07.2023|

Уважаеми жители на село Алино,

уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА,

свързана с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА:

ДАТА : 13.07.2023 г. от 09.00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Клуб на пенсионера- с. Алино

30 06, 2023

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

2023-06-30T10:55:28+03:0030.06.2023|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 29.06.2023 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.03.2023г. процедура BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
Краен срок за прием на проектни предложения: 31.07.2023г. /понеделник /; 17,30 ч.

Лице за контакт: Катя Симеонова- Изпълнителен директор, тел: 0886504674
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.

8 06, 2023

Покана за информационна среща, свързана с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

2023-06-08T15:03:47+03:0008.06.2023|

Уважаеми жители на село Драгушиново и село Злокучене,

уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА,

свързана с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА:

ДАТА : 13.06.2023 г. от 17.30 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: зала на НЧ „Михайл Дашин -1911 г.“- с. Драгушиново

30 05, 2023

Покана за информационни срещи, свързани с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

2023-06-05T09:34:16+03:0030.05.2023|

Уважаеми съграждани и жители на община Самоков, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ,

свързани с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

на 07.06.2023 г. от 18.00 ч. в салона на НЧ „ХРИСТО БОТЕВ -1926 г.“- с. РАЙОВО

на 08.06.2023 г. от  9.00 ч. в административната сграда на кметството – с. РАДУИЛ

16 05, 2023

Покана за информационни срещи, свързани с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

2023-09-12T14:07:35+03:0016.05.2023|

Уважаеми съграждани и жители на община Самоков, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ,

свързани с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

26.05.2023 г.,10,00 ч., с. Говедарци, Народно читалище „Христо Ботев-1928“ ;

30.05.2023 г., 10.00 ч., с. Широки дол, Народно читалище „ВИДЕЛИНА-1932“

 

12 05, 2023

АНКЕТА

2023-05-12T12:21:49+03:0012.05.2023|

Уважаеми дами и господа от територията на Община Самоков,

Настоящата анкетна карта е разработена за целите на проучване на мнението и нагласите на населението от територията на МИГ относно прилагането на стратегията за Водено от общностите местно развитие (2014 – 2020 г.) и постигнатите резултати.
Анкетата е анонимна и доброволна, като е съобразена с хоризонталните принципи на Европейски съюз за равенство, прозрачност, безпристрастност и липса на дискриминация.
Предоставената информация ще бъде използвана единствено за нуждите на настоящото проучване и за целите на изготвяне на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г.

 Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас!

към анкетата

30 03, 2023

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

2023-03-30T16:32:47+03:0030.03.2023|

На основание Решение на Управителния съвет от 28.02.2023 г. и чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ
СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с няколко срока за кандидатстване
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ САМОКОВ, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.
Допустими кандидати:
• Община Самоков – за всички допустими дейности;
• Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
• Читалища – за дейности, свързани с културния живот. (още…)

20 03, 2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г. в гр. Костенец

2023-03-20T15:26:56+02:0020.03.2023|

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. и ПРСР 2014-2020 г.
Дата: 23 март 2023 г. (четвъртък)
Начален час: 09:30 ч.
Краен час: 15:30 ч.
Място на провеждане: Читалище „Прогрес 1907“ – гр. Костенец-2030, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Долна баня) (още…)

14 03, 2023

МИГ Самоков подписа административен договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

2023-03-14T15:03:28+02:0014.03.2023|

Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Самоков”, Владимир Георгиев подписа Административен договор №РД 50-37/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Проектното предложение с наименование „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ е на стойност 48 870,04 лв. безвъзмездна финансова помощ и ще се изпълнява за срок от шест месеца. В изпълнение на договора ще се осъществят следните дейности:
• Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ чрез информационни събития / информационни и работни срещи, еднодневна информационна конференция/
• Обучения;
• Проучване и анализ на територията на МИГ Самоков ;
• Изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР);
• Координация и администрация на проекта.

Целта на проекта по подмярка 19.1 е да бъде постигната висока обществена активност на местно ниво и разработена Стратегия за водено от общностите местно развитие , за изпълнението на която МИГ Самоков да кандидатства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014 – 2020“.
Чрез планираните събития се цели включването на максимално голям брой заинтересовани страни в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков за програмен период 2023-2027‬ г.

Go to Top