ekovacheva

/ekovacheva

About ekovacheva

This author has not yet filled in any details.
So far ekovacheva has created 36 blog entries.
30 03, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 109

2020-05-07T12:02:21+02:0030.03.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 30.03.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.10.2019 г. процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” по Оперативна програма « Околна среда 2014-2020г.». Краен срок за прием на проектни предложения: 03.08.2020г. 17,00 ч.

2 03, 2020

СНЦ „МИГ САМОКОВ” обявява конкурс за външни експерт – оценители

2020-03-04T12:35:50+02:0002.03.2020|

Външните експерт– оценители участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Мярка Наименование на мярката от ОПОС в Стратегията за ВОМР
109 Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР

3. Минимални изисквания към кандидатите:
3.1.Oбщи изисквания:
Да са физически лица с:
3.1.1.Образование – висше, степен- магистър
3.1.2.Специалност съгласно Класификатора на областите на висше oбразование и професионалните направления:
3.1.2.1.Област „Социални, стопански и правни науки”
3.1.2.2.Област „Технически науки”
3.1.2.3.Област „Аграрни науки и ветеринарна медицина”
3.1.2.4.Област „Хуманитарни науки”
3.1.2.5.Област „Природни науки, математика и информатика”
3.1.3.Професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години (още…)

31 01, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

2020-01-31T15:32:52+02:0031.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 30.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.09.2019 г. процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Краен срок за прием на проектни предложения: 28.02.2020 г. /петък /; 17,30 ч.

към документи за кандидатстване

30 01, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 109

2020-01-30T20:27:56+02:0030.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 29.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.10.2019 г. процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” по Оперативна программа « Околна среда 2014-2020г.». Краен срок за прием на проектни предложения: 02.04.2020 г. 17,30 ч.

27 01, 2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ МИГ САМОКОВ

2020-02-05T10:21:36+02:0027.01.2020|

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 11.02.2020 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2019 г.
2. Приемане на годишни финансови отчети за 2019 г.
3. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2020 г.
4. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2020 г.
5. Освобождаване и приемане на член на Управителния съвет на МИГ Самоков.
6. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

3 01, 2020

Проведена информационна конференция по ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ “

2020-01-03T19:39:48+02:0003.01.2020|

На 03.01.2020 г. от 11.00 ч. Местна инициативна група Самоков проведе информационна конференция в сградата на Община Самоков. На срещатата присъстваха над 50 човека, представители на различни сектори. Целта на конференцията бе да представи финално дейностите по изпълнявания от Местната инициативна група проект: BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ , чиято цел е е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез което да се осигури допълнителен стимул и принос в развитието на територията на Местна инициативна група – Самоков и на потенциалните партньори – Местни инициативни групи от страни на Европейския съюз- Италия и Испания.
Изпълнителният директор на МИГ Самоков Катя Симеонова запозна присъстващите с резултатите от проведените срещи с потенциалните партньори от Испания- „Консорциум Лидер за селско развитие на Камп” и от страна на Италия- „МИГ Апенино Болонезе”. С много снимков и видео материал бяха представени част от дейностите на потенциалните партньори. Директорът на МИГ – Самоков начерта и бъдещите планове за партньорство с чуждестранните МИГ, които са заложените в подписаното споразумение за сътрудничество.

30 12, 2019

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

2019-12-30T15:15:12+02:0030.12.2019|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 19.12.2019 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.09.2019 г. процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Краен срок за прием на проектни предложения: 31.01.2020 г. /петък /; 17,30 ч.

към документи за кандидатстване

5 12, 2019

Промяна в графика на планиран информационен семинар

2020-04-01T15:03:10+02:0005.12.2019|

Планираният за 13.12.2019 г. от 13:00 ч. в зала „Арена“ , гр. Самоков информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР  ще се проведе на 13.12.2019 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Самоков, ет.3, стая 319

5 12, 2019

Одобрен проект по мярка Mярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

2019-12-16T10:04:44+02:0005.12.2019|

Приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Управителният съвет на МИГ САМОКОВ одобри Оценителния доклад на комисията и публикува списък на предложените за финансиране проектни предложения и списък с отхвърлени проектни прдложения. Проектните предложения са представени за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие“.

  1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения
  2. Списък с отхвърлени проектни прдложения
28 11, 2019

Планирани информационни срещи и семинари на МИГ Самоков за м. Декември 2019 г

2019-12-16T11:15:27+02:0028.11.2019|

Събитие Място

Дата и час

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми.

с. Долни окол

 

10 декември 2019 г. 10:00 ч.

Информационен семинар за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР

гр. Самоков,
зала в хотел „Арена“

13 декември 2019 г. 13:00 ч.