About ekovacheva

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far ekovacheva has created 113 blog entries.
1 09, 2023

Покана за участие в обучения, организирани от СНЦ „МИГ Самоков“

2023-09-12T14:14:12+03:0001.09.2023|

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И МЕСТНИ ЛИДЕРИ– представители на активния стопански, нестопански и публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Самоков

ПОКАНА
за участие на еднодневни обучения на тема:
„Подготовка за прилагане на СВОМР за периода 2023 -2027 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка изпълнение на проект проект  №BG06RDNP001-19.610-0010 с наименование „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027” по Административен договор  № РД50-37/13.03.2023г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Ви каним да вземете участие в обучение на тема „Подготовка за прилагане на СВОМР за периода 2023 -2027 г.”.

По време на обучението ще имате възможността да са запознаете с приложимата нормативна рамка и правила, приложими за подхода Водено от общностите местно развитие и работата на Местната инициативна група, както и приложими правила при подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекти.

В случай че проявявате интерес и желаете да бъдете включени в предстоящите обучения, моля да заявите желанието си на електронен адрес: mig_samokov@abv.bg или тел. +359 894 318 187

График на обученията:

ДАТА

НАЧАЛЕН ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

11.09.2023 г.

10.00 ч.

гр. Самоков, ул. Македония №34/административна сграда на община Самоков/, ет.3, зала 317

12.09.2023 г.

10.00 ч.

гр. Самоков, ул. Македония №34/административна сграда на община Самоков/, туристически информационен център

13.09.2023 г.

10.00 ч.

гр. Самоков, ул. Македония №34/административна сграда на община Самоков/, туристически информационен център

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на МИГ Самоков, на посочените по-горе ел. адрес и телефон.

С уважение,

Катя Симеонова- ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“

21 08, 2023

Покана за участие в информационни срещи

2023-09-01T14:03:39+03:0021.08.2023|

Уважаеми жители на Община Самоков,

уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ,

свързани с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО СЛЕДИЯ ГРАФИК:

Събитие Място

Дата и час

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

с. Поповяне, община Самоков, НЧ „СВЕТЛИНА-1940“

31.08.2023 г.,10,30 ч.,

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

с. Клисура, община Самоков, Народно читалище „Пробуда-1920“

31.08.2023 г.,15,30 ч.,

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

с. Продановци, община Самоков, НЧ„ВЪЗРАЖДАНЕ- 2016 г.“

31.08.2023 г.,18,00 ч.,

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

с. Рельово, община Самоков, НЧ „НАДЕЖДА-1927 г“

01.09.2023 г. от 9,00 ч ,

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

с. Белчин, община Самоков, НЧ „СВЕТЛИНА-1909“

01.09.2023 г. от 10,00 ч ,

26 07, 2023

Покана за провеждане на заседание до членовете на Общо събрание на Сдружение МИГ Самоков

2023-07-31T15:19:57+03:0026.07.2023|

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ“

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ „МИГ САМОКОВ“, на основание чл. 29, ал.1 от устава на Сдружението , свиква Общо събрание на 11.08.2023 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 29, ал. 1 от Устава на Сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на Управителния съвет на МИГ по протокол от 25.07. 2023 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на Колективния върховен орган /КВО/ на СНЦ „Местна инициативна група Самоков”
  2. Представяне на информация за промени в състава на КВО на МИГ Самоков.
  3. Приемане на промяна в бюджет на МИГ Самоков за 2023 г.
  4. Представяне на информация за процеса на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие, в рамките на проект „Подготовка на СНЦ „Самоков“ за програмен период 2023 – 2027 година“, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
  5. Разни
    При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ Самоков (в Туристическия информационен център).

 

21 07, 2023

ВЪПРОСНИК ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО И НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „САМОКОВ“ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ.

2023-07-21T11:12:19+03:0021.07.2023|

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ,
Уважаеми госпожи и господа,
Сдружение „Местна инициативна група Самоков“ разработва Стратегия за Водено от общността местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г., на територията на община Самоков.
Консултирането с местната общност в процеса на разработване на стратегията, както и проучването на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, са от ключово значение при прилагането на подхода за ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Характерно за подхода е планиране на местното развитие „отдолу-нагоре”, при което местните хора поемат инициативата и управлението и съвместно определят потребностите и потенциала за развитие на територията си, чрез разработване и изпълнение на стратегия за интегрирано местно развитие.
Във връзка с това, Ви каним да се включите в анкетно проучване на потребностите и потенциала на територията на МИГ Самоков, с цел отчитане на мнението на заинтересованите страни и участие в процеса на планиране, като гаранция, че Стратегията ще отговаря на потребностите, очакванията и намеренията на представителите на местната общност и ще отрази тяхното виждане за развитие на територията.
Активното включване и участие в процеса на проучване и планиране е от ключово значение при структуриране на приоритетите, целите, мерките и критериите за подбор на проекти, които ще бъдат включени в новата Стратегия за ВОМР.

Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е важно!
С уважение,
Екипът на Сдружение „МИГ Самоков“
Анкетното проучване се провежда в рамките на Административен договор №РД 50-37/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

КЪМ АНКЕТАТА:

1 07, 2023

Покана за информационна среща, свързана с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

2023-07-12T16:12:00+03:0001.07.2023|

Уважаеми жители на село Алино,

уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА,

свързана с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА:

ДАТА : 13.07.2023 г. от 09.00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Клуб на пенсионера- с. Алино

30 06, 2023

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

2023-06-30T10:55:28+03:0030.06.2023|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 29.06.2023 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.03.2023г. процедура BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
Краен срок за прием на проектни предложения: 31.07.2023г. /понеделник /; 17,30 ч.

Лице за контакт: Катя Симеонова- Изпълнителен директор, тел: 0886504674
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.

8 06, 2023

Покана за информационна среща, свързана с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

2023-06-08T15:03:47+03:0008.06.2023|

Уважаеми жители на село Драгушиново и село Злокучене,

уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА,

свързана с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА:

ДАТА : 13.06.2023 г. от 17.30 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: зала на НЧ „Михайл Дашин -1911 г.“- с. Драгушиново

30 05, 2023

Покана за информационни срещи, свързани с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

2023-06-05T09:34:16+03:0030.05.2023|

Уважаеми съграждани и жители на община Самоков, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ,

свързани с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

на 07.06.2023 г. от 18.00 ч. в салона на НЧ „ХРИСТО БОТЕВ -1926 г.“- с. РАЙОВО

на 08.06.2023 г. от  9.00 ч. в административната сграда на кметството – с. РАДУИЛ

16 05, 2023

Покана за информационни срещи, свързани с подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027 г.

2023-09-12T14:07:35+03:0016.05.2023|

Уважаеми съграждани и жители на община Самоков, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Самоков“

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ,

свързани с „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков за периода 2023-2027“ , в изпълнение на Административен договор № РД 50-37/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

26.05.2023 г.,10,00 ч., с. Говедарци, Народно читалище „Христо Ботев-1928“ ;

30.05.2023 г., 10.00 ч., с. Широки дол, Народно читалище „ВИДЕЛИНА-1932“

 

12 05, 2023

АНКЕТА

2023-05-12T12:21:49+03:0012.05.2023|

Уважаеми дами и господа от територията на Община Самоков,

Настоящата анкетна карта е разработена за целите на проучване на мнението и нагласите на населението от територията на МИГ относно прилагането на стратегията за Водено от общностите местно развитие (2014 – 2020 г.) и постигнатите резултати.
Анкетата е анонимна и доброволна, като е съобразена с хоризонталните принципи на Европейски съюз за равенство, прозрачност, безпристрастност и липса на дискриминация.
Предоставената информация ще бъде използвана единствено за нуждите на настоящото проучване и за целите на изготвяне на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г.

 Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас!

към анкетата

Go to Top