ekovacheva

/ekovacheva

About ekovacheva

This author has not yet filled in any details.
So far ekovacheva has created 52 blog entries.
19 03, 2021

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.087 Мярка 1.3.2.3 „По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване”

2021-03-19T15:41:19+03:0019.03.2021|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-2.087 – „МИГ Самоков – По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване”, финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и може да намерите в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/30d3de06/Procedure/PublicDiscussion

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 19.03.2021 г. до 26.03.2021 г.  г. (включително).

В срок до 26.03.2021 г. 23:59  часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура №BG05M9OP001-2.087 МИГ Самоков – за обществено обсъждане
8 03, 2021

Сдружение МИГ Самоков обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

2021-03-08T16:52:49+03:0008.03.2021|

На основание Решение на Управителния съвет от 04.02.2021г., чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.371 „МИГ САМОКОВ – Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от 08.03.2021 година до 08.06.2021 година

Допустими кандидати по процедурата са : Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Община Самоков; Сдружения на частни собственици на горски територии;Еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, отговарящи на определението за микро, малко и средно предприятие; Горски стопани, доставчици на услуги.

Допустими дейности: технологии за лесовъдство; преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти.

за повече информация посетете: http://www.mig-samokov.eu/      или        https://eumis2020.government.bg/

25 02, 2021

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

2021-02-25T12:11:03+03:0025.02.2021|

До 30.03.2021 г., 17:30 часа., МИГ САМОКОВ ще приема проекти за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.117 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 101 772 лева.

за повече информация посетете:   http://www.mig-samokov.eu/        или       https://eumis2020.government.bg/

28 01, 2021

Покана за Общо събрание на членовете на сдружение МИГ Самоков

2021-02-04T10:57:56+03:0028.01.2021|

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 12.02.2021 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2020 г.

2. Приемане на годишни финансови отчети за 2020 г.

3. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2021 г.

4. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2021 г.

5. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

22 01, 2021

МИГ Самоков обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

2021-01-22T17:02:06+03:0022.01.2021|

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Целта на процедурата е да постигне устойчива заетост на територията на МИГ САМОКОВ, чрез подкрепа на бизнеса за приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, да увеличи конкурентоспособността на предприятията на територията на МИГ Самоков, да повиши ефективността и производителността им, чрез осигуряване на обучение на служителите и управленския персонал в бизнеса на територията, въвеждане на гъвкави форми на заетост и подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси, въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията. Краен срок за кандидатстване: 23.02.2021 г., 17:30 часа

за повече информация: http://www.mig-samokov.eu/3-3-1-7-приспособяване-към-промените/

14 12, 2020

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

2020-12-18T11:14:33+03:0014.12.2020|

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за проект с наименование „Експониране и запазване на традиционния местен поминък на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ за поколенията“, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, което в качеството си на Възложител, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки, провежда настоящата пазарна консултация. За повече информация посетете: http://www.mig-samokov.eu/профил-на-купувача/

7 12, 2020

2021-01-11T14:49:59+03:0007.12.2020|

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 22.12.2020 г. от 16.30 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за допълване на Устава на СНЦ МИГ Самоков.
2. Вземане на решение за кандидатстване на МИГ Самоков с проектно предложение за вътрешнотериториално сътрудничество по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
3. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

26 11, 2020

Подписан е втори Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията на МИГ Самоков по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

2020-12-02T14:54:51+03:0026.11.2020|

На 25.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.061-0002-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 159 849,43 лв. Договорът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Одобреното проектно предложение на Община Самоков с наименование: „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, община Самоков” е по проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.061 на МИГ Самоков.
Тристранният договор бе подписан от Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, представлявано от г-н Васил Грудев– изп. Директор, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Владимир Георгиев – председател на Управителния съвет на сдружението.
Основните дейности, които ще се реализират по проекта са свързани със ремонт и реконструкция на сградата на културен дом и библиотека в с. Доспей.

26 11, 2020

Подписан е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията на МИГ Самоков

2020-12-02T14:59:34+03:0026.11.2020|

На 25.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.061-0003-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 311 724,21 лв. Договорът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
Одобреното проектно предложение на Община Самоков с наименование: „Подобряване на културната инфраструктура на читалищата на територията на Община Самоков” е по проведена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.061 на МИГ Самоков, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
Тристранният договор бе подписан от Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, представлявано от г-н Васил Грудев– изп. Директор, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Владимир Георгиев – председател на Управителния съвет на сдружението.
Основните дейности, които ще се реализират по проекта са свързани със закупуване на оборудване и обзавеждане за 18 читалища на територията на Община Самоков:
1. НЧ „Любословие- 2009”- гр. Самоков
2. НЧ „ Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Ярлово
3. НЧ „Пробуда 1920“ – с. Клисура
4. НЧ „ Васил Левски 1940“ – с. Маджаре
5. НЧ „ Надежда 1927“ – с. Рельово
6. НЧ „Васил Левски 1951“ – с. Ново Село
7. НЧ „Христо Ботев 1928“ – с. Говедарци
8. НЧ „Стойне Ангелов 1932“ – с. Бели Искър
9. НЧ „Христо Ботев 1903“ – с. Радуил
10. НЧ „Възраждане-2016”- с. Продановци
11. НЧ „Просвета 1939“ – с. Марица
12. НЧ „Светлина 1940“ – с. Поповяне
13. „Христо Ботев 1926“ – с. Райово
14. „ Свобода 1940“ – с. Мала Църква
15. „Васил Левски 1937“ – с. Алино
16. „Отец Паисий 1910“ – с. Доспей
17. „ Селска пробуда 1904“ – с. Ковачевци
18. „Михайл Дашин -1911”– с. Драгушиново
Читалищата ще бъдат оборудвани според заявените си нужди с компютърна техника- комп. конфигурации, преносими компютри, мултимедии и принтери , озвучителна техника- тонколони, микрофони и отоплителна техника/климатици/. Обзавеждането включва: маси, стелажи, столове и пейки.