ekovacheva

/ekovacheva

About ekovacheva

This author has not yet filled in any details.
So far ekovacheva has created 13 blog entries.
26 09, 2019

Открит е прием на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“

2019-09-26T17:07:27+02:0026.09.2019|

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е създаване на устойчива заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот и бизнес на територията на МИГ Самоков чрез активиране на безработни лица за подобряване на достъпа до заетост, местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила на икономически неактивни и безработни лица в различните възрастови групи и степени на образование.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 391 160 лева.

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019  г., 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и https://www.mig-samokov.eu/

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

24 09, 2019

Проведе се работно посещение по проект BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ в Испания

2019-09-26T14:51:44+02:0024.09.2019|

В рамките на изпълнение на Проект BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ в периода от 16.09 до 19.09.2019 г., представители на Местна инициативна група – Самоков, включваща членове на екипа, управителния съвет, общото събрание, координатора на проекта експерти посетиха Испания, където участваха в работна среща с представители на „Консорциум Лидер за селско развитие на Камп”.

(още…)

21 09, 2019

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

2019-09-25T17:42:53+02:0021.09.2019|

СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и може да намерите в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/30d3de06/Procedure/PublicDiscussion

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 21.09.2019 г. до 29.09.2019 г. (включително).

В срок до 29.09.2019 г., 23:59 часа (включително) можете да изпращате писмени предложения* по проекта на документация на e-mail: mig_samokov@abv.bg и в ИСУН 2020.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

Процедура №BG05M9OP001-1.086 МИГ Самоков – за обществено обсъждане