Процедура BG06RDNP001 – 19.371 „МИГ САМОКОВ – Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

В резюме:

От 08.09.20121 година до 08.12.2021 година Сдружение МИГ Самоков ще приема проекти за преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, на територията на община Самоков.

Допустими кандидати по процедурата са : Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Община Самоков; Сдружения на частни собственици на горски територии;Еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, отговарящи на определението за микро, малко и средно предприятие; Горски стопани, доставчици на услуги.

Допустими дейности: технологии за лесовъдство; преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти.

Бюджет на приема: 97 134,82 лв.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 10 000 лв.
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект: 193 700,00 лв

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти.

ОБЯВА  за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

На основание Решение на Управителния съвет от 30.08.2021г., чл.62, т.4 от Наредба №
22/14.12.2015 г. на МЗХГ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”

обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.371 „МИГ САМОКОВ – Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ – втори прием

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ САМОКОВ чрез ефективно използване на горските ресурси.
Допустими кандидати:
• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Община Самоков;
• Сдружения на частни собственици на горски територии;
• Еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, отговарящи на определението за микро, малко и средно предприятие.
• Горски стопани, доставчици на услуги

Допустими дейности:
– технологии за лесовъдство;
– преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти.
I. Материални инвестиции:
1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
– Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

– Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
– Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
2. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
– Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
– Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извозване, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.
II. Нематериални инвестиции:
1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания,такси, хонорари на архитекти, инженери и консултантантски услуги, консултации за екологична и икономическата устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
1. Изграждане или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесината;
2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
3. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
4. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
5. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извозване, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
6. Разходи за закупуване на земя и сгради, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта;
7. Нематериални инвестиции: разходи за ноу- хау, придоиване на патенти права и лизензи, разходи за регистриране на търговски марки и процеси;
8. Разходи за софтуер;

9. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
10. Общи разходи, свързани с съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост.
Разходите по т.10 не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение, като разходи за разработване на бизнес план, вкл. предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта следва да са до 5% от стойността на допустимите разходи.

Период за втори прием:
Начало: 08.09.2021 година Краен срок: 08.12.2021 година, 17:30 часа.
Бюджет на приема: 97 134,82 лв.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 10 000 лв.
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект: 193 700,00 лв.

Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:
Безвъзмездната финансова помощ е в размер 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
Критерии за избор на проекти точки

Критерии за избор на проекти

точки

1.      Иновативност – въвеждане на нови за територията практики, и/или услуги и/или продукти в предприятието:

–          над 20 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 15 точки

–          над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации – 30 точки

30

2.      Проектът създава нови работни места

–          2 до 3 работни места – 10 т.

–          4 до 6 работни места – 20 т.

–          над 6 работни места – 30 т.

30

3.      Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват

10

4.      Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

–          над 10 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т

–          над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 20 т.

–          над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 30 т.

30

ОБЩО

100

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор. Класирането на проектите се извършва в низходяш ред в зависимост от получените точки. С Решение на Общото събрание на МИГ Самоков от 26.02.2019 г. при наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, като се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и по:
• Критерий 2 „Проектът създава нови работни места“.
В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по критерий № 2, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по
• Критерий № 1 „Иновативност – въвеждане на нови за територията практики, и/или услуги и/или продукти в предприятието “.
В случай, че проектните предложения имат равен брой точки и по критерий № 1, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по
• Критерий № 3 „Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват“.
Лице за контакт: Катя Симеонова, тел: 0886504674
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
Допълнителните въпроси се задават в писмена форма чрез електронната система ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“.
Писмените отговори и разяснения ще бъдат публикувани в ИСУН 2020 и на интернет страницата на МИГ Самоков : www.mig-samokov.eu
Начин на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектно предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модул „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.