Процедура BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с няколко срока за кандидатстване

В резюме:

От 30.03.2023 година до 31.07.2023 година Сдружение МИГ Самоков  ще приема проекти за подобряване на публична инфраструктура на територията на община Самоков. Ще се финансира изграждането, реконструкцията или обновяването на улици и тротоари, площи за широко обществено ползване, сгради за предоставяне на социални услуги, спортна инфраструктура, училища и детски градини, обекти, свързани с културния живот, общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.

С проекти може да кандидатстват общината, юридически лица с нестопанска цел и читалища.

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

На основание Решение на Управителния съвет от 28.02.2023 г. и 29.06.2023 г. чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ
СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ”
обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с няколко срока за кандидатстване
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ САМОКОВ, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.
Допустими кандидати:
• Община Самоков – за всички допустими дейности;
• Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
• Читалища – за дейности, свързани с културния живот.
Допустими дейности:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност с изключение на сгради в рамките на строителните граници на град Самоков;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.
Допустими разходи:
1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности, които са:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а“;
2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане – до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи – до пазарната им стойност;
4. Разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а“, т. 2 и 3.
Период за прием:
Начало: 30.03.2023 година Краен срок: 31.07. 2023 година, 17:30 часа.
Бюджет на приема: 742 642,46 лв.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
• Минимален размер на общите допустими разходи за проект: 10 000 лв.
• Максимален размер на общите допустими разходи за проект: – за общини – 390 000 лв; за читалища и ЮЛНЦ – 195 000 лв.
Процент на съфинансиране на проекти към Стратегията за ВОМР:
Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“. Максималният общ размер на финансовата помощ за читалища и ЮЛНЦ, получена по мярката за един кандидат за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР 2014-2020 г. не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:

  Критерии за избор на проекти Точки
1. Брой население, което ще се възползва от подобрената инфраструктура

§ до 100 души – 5 точки

§ от 101 до 200 души –  10 точки

§ от 201 до 500 души – 20 точки

§ от 501 до 1000 души – 30 точки

§ от 1001 до 2000 души – 40 точки

§ над 2000 души – 50 точки

до 50
2. Проектът предлага нови възможности за повишаване на качеството на живот в района 15
3. Интервенциите по проекта са за обект на спортна, социална, културна или техническа инфраструктура със съществена обществена значимост за територията 15
4. Дейностите по проекта допринасят за развитие / предоставяне на услуги или изграждане на достъпна инфраструктура за уязвими групи от населението 10
5. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

§ над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

§ над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.

до 10
  ОБЩО 100

Лице за контакт: Катя Симеонова- Изпълнителен директор, тел: 0886504674
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.