Процедура BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

В резюме:

До 23.02.2021 година Сдружение МИГ Самоков ще приема проекти по процедура BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Целта на процедурата е да постигне устойчива заетост на територията на МИГ САМОКОВ, чрез подкрепа на бизнеса за приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, да увеличи конкурентоспособността на предприятията на територията на МИГ Самоков, да повиши ефективността и производителността им, чрез осигуряване на обучение на служителите и управленския персонал в бизнеса на територията, въвеждане на гъвкави форми на заетост и подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси, въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 410 718 лева.

ОБЯВА ЗА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

МИГ Самоков, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

Целта на процедурата е да постигне устойчива заетост на територията на МИГ САМОКОВ, чрез подкрепа на бизнеса за приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, да увеличи конкурентоспособността на предприятията на територията на МИГ Самоков, да повиши ефективността и производителността им, чрез осигуряване на обучение на служителите и управленския персонал в бизнеса на територията, въвеждане на гъвкави форми на заетост и подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси, въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Самоков.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Дейност 1 „Предоставяне на обучения на работното място относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.“
Дейност 2 „Подкрепа за практики за насърчаване географската мобилност на заети лица: Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното
място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.“
Дейност 3 „Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.“
Дейност 4 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат.“
Дейност 5 „Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност.“
Дейност 6 „Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.“

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 410 718 лева.

Краен срок за кандидатстване: 23.02.2021 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.