ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ,
Уважаеми госпожи и господа,
Сдружение „Местна инициативна група Самоков“ разработва Стратегия за Водено от общността местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г., на територията на община Самоков.
Консултирането с местната общност в процеса на разработване на стратегията, както и проучването на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, са от ключово значение при прилагането на подхода за ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Характерно за подхода е планиране на местното развитие „отдолу-нагоре”, при което местните хора поемат инициативата и управлението и съвместно определят потребностите и потенциала за развитие на територията си, чрез разработване и изпълнение на стратегия за интегрирано местно развитие.
Във връзка с това, Ви каним да се включите в анкетно проучване на потребностите и потенциала на територията на МИГ Самоков, с цел отчитане на мнението на заинтересованите страни и участие в процеса на планиране, като гаранция, че Стратегията ще отговаря на потребностите, очакванията и намеренията на представителите на местната общност и ще отрази тяхното виждане за развитие на територията.
Активното включване и участие в процеса на проучване и планиране е от ключово значение при структуриране на приоритетите, целите, мерките и критериите за подбор на проекти, които ще бъдат включени в новата Стратегия за ВОМР.

Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е важно!
С уважение,
Екипът на Сдружение „МИГ Самоков“
Анкетното проучване се провежда в рамките на Административен договор №РД 50-37/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

КЪМ АНКЕТАТА: