На 30 юни 2021 г. с официална церемония Община Самоков стартира проект с наименование „Изпълнение на дейности за осигуряване на подкрепа за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група Самоков“. Проекта се финансира чрез процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Стойността на одобрения проект е 1 120 646,00 лв. от които: 952 549,10 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 168 096,90 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Това е най-мащабният проект, които ще бъде изпълнен чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков. Предвижда се изпълнението на проекта да се осъществява във всички защитени зони от мрежата Натура 2000 по директивата за местообитанията, попадащи в рамките на териториалния обхват на местна инициативна група (МИГ) Самоков, респективно община Самоков, а именно: ЗЗ BG0000113 „Витоша“; ЗЗ BG0000617 „Река Палакария“, ЗЗ BG0001307 „Плана“ и ЗЗ BG0000308 „Верила“.
Изпълнението на дейностите ще допринесе за съхраняване на биологичното разнообразие на територията на общината. Чрез изпълнение на мерки за информиране, повишаване знанията и капацитета на заинтересованите страни, ще се формира дълготрайно разбиране за мрежата Натура 2000 като възможност, а не като ограничение.
Проекта на Община Самоков цели да осигури подкрепа за подобряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Самоков, докладвани в „неблагоприятно- незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Дейностите по проекта ще продължат 36 месеца и предвиждат подобряване на състоянието на 4 животински вида: три вида прилепи и един вид тритони.