СПИСЪК С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САМОКОВ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.